meslekler

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-4

Meslekleri tanıtmaya Eşit-Ağırlık (TM) puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!

Sınıf öğretmenliği TM-2

Sınıf öğretmenliği bölümü; çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere; okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim verecek öğretmenler yetiştirmeyi hedefler.

Mezunlar; resmi ve özel ilköğretim okullarında, etüt merkezlerinde çalışma imkânına sahiptirler.

Sigortacılık YÜKSEKOKUL YGS-6

Günümüzde sigortacılık bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilen çağdaş bir algılama biçimidir. Sigortacılık programının amacı sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Mezunlar; sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde ve pazarlama alanlarında uzman olarak, emeklilik ve finansal planlamalarda, sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik programlarında danışman olarak çalışırlar.

Sigortacılık ve risk yönetimi YÜKSEKOKUL YGS-6

Sigortacılık ve risk yönetimi FAKÜLTE TM-1

Bu bölümde hem sigortacılık tekniklerinin sektöre kazandırılmasına hem de sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve araştırma yapılır. Mezunlar; sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde ve pazarlama alanlarında uzman olarak emeklilik ve finansal planlamalarda, sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik programlarında danışman olarak çalışırlar. Ayrıca ikili sigorta şirketleri (sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması), yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde de istihdam edilirler.

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler “sivil hava ulaştırma işletmecisi” unvanı ile mezun olurlar.

Sivil hava işletmecileri THY’de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.

Siyaset bilimi TM-2

Siyaset bilimi; toplumun çekirdeğini oluşturan aileden başlayarak bütün insan topluluklarını inceleyen ve siyasi kuruluşların yapısı, gelişmesi, faaliyetleri hakkında araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Siyaset bilimcisi; toplumun politik davranışlarını, politik kuruluşların yapısını, gelişmesini, faaliyetini ve karşılıklı ilişkilerini inceler. Ülkenin ekonomik ve politik görüşlerinde söz sahibi olan kişi ve kuruluşlarla görüşmek, yerli ve yabancı yayın organlarını izlemek, ülke yönetiminde söz sahibi olan partilerin yetkilileri ile temas ederek partinin ekonomik ve siyasal görüşünü tespit etmek, elde ettiği bilgileri değerlendirerek kuruluş ve siyasi partilere önerilerde bulunmak, halkın ekonomik, politik ve diğer toplumsal faaliyetleri ile ilgili anket uygulamaları yapıp değerlendirerek halkın bilgisine sunmak gibi görev ve işlemleri yerine getirir.

Mezunlar; başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere kamu kurumlarında ve özel sektörde, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, uluslararası örgütlerde ve medyada görev alabilirler.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi TM-2

Devletin çeşitli birimlerinde görev alabilecek elemanları öncelikle politika ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yetiştirilmesini amaçlayan bu bölümün mezunları kamu alanında karar alma, kamu politikalarının oluşturulması ve bu politikaların uygulamaya konulmasına ilişkin süreçlerde görev yapar. Kamu örgütlerinde uygulanacak programların planlanması, yönetilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi ile kamu personelinin yönetimi ve kamu bütçesinin oluşturulması gibi konularda çalışır.

Mezunlar; ulusal ve uluslararası kuruluşlarda orta ve üst düzey yönetici olarak görev yapabilirler. Kamu bankaları, özel bankalar, basın yayın kuruluşları ve yerel yönetim kurumlarının yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlarda çalışabilirler.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler TM-2

uluslar-03082016

Programın amacı; uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmektir.

Mezunlar; uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgütlerde araştırmacı ve danışman olarak görev yapabilirler.

Ayrıca programda iktisat ağırlıklı derslerin yer alması nedeniyle Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, hesap uzmanlığı, bankalar yeminli murakıplığı (kontrolör) gibi işlerde de çalışabilirler. Ekonomik formasyona sahip olan mezunlar; Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulunda da iş bulabilirler. Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomat olarak da çalışabilirler.

Sosyal hizmet YÜKSEKOKUL YGS-5

Sosyal hizmet FAKÜLTE TM-3

Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar.

sosyal-3082016

Sosyal hizmetler bölümünden mezun olanlar “sosyal çalışmacı” unvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür. Sosyal çalışmacılar Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’de, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DTP’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, huzur evlerinde, ıslah evlerinde, cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Sosyal programlar TM-3

Program yalnızca Işık Üniversitesinde bulunmaktadır. Programda yönetim bilişim sistemleri, insan ve toplum bilimleri ve psikoloji alanlarında eğitim verilmektedir. Adaylar ilk yıl ortak dersleri aldıktan sonra istedikleri alana geçebilmektedirler. Ancak ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra istediği bölümü seçebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır.

Adayın YGS-LYS’den aldığı puanın sınava girdiği yıl itibariyle yurt içinde bulunan diğer üniversitelerdeki eş değer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Sosyoloji TM-3

Sosyoloji AÇIKÖĞRETİM YGS*

sosyoloji-03082016

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Sosyoloji programının amacı: toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak uzmanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Sosyologlar; toplumda grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar; aile, suçluluk, nüfus bilim, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, TRT gibi kuruluşlarda uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde MEB’e bağlı özel ve resmi kurumlarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

Spor yöneticiliği YÜKSEKOKUL YGS-5

Spor yönetimi YÜKSEKOKUL YGS-5

Bölümün amacı; spor işletmelerinde etkin ve verimli bir çalışma disiplini sağlayabilecek, spor organizasyonlarında aktif görev alacak, spor hukuku ve ekonomisini bilen adaylar yetiştirmektir.

Mezunlar; ilk ve orta öğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerinde çeşitli branşlarda antrenör ve yönetici olarak çalışırlar.

Tarım ekonomisi

tarim-03082016

Tarım ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Ürünlerin elde edilmesi (bahçe bitkileri, sera bitkileri, tarla bitkileri, hayvansal ürünler ve tarım ürünlerinin), işlenmesi ve tüketimine kadar olan süreçte ekonomik sorunlara çözümler üretmek, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak gibi konular tarım ekonomistinin çalışma alanına girer.

Program mezunları Gıda, tarım ve hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ticaret Odaları, TARİŞ ve gıda fabrikaları gibi yerlerde çalışma imkanına sahip olurlar.

Tekstil geliştirme ve pazarlama TM-1

Tekstil tasarımı TM-1

Program sadece İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim vermektedir. Eğitim, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile New York Devlet Üniversitesi (SUNY) bünyesindeki Fashion Institute of Technology (FIT, New York) arasında oluşturulan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler ilk 3 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nin ilgili bölümünde eğitimlerini sürdürecekler, son eğitim-öğretim yılını ise FIT’de (Fashion Institute of Technology) geçireceklerdir. Mezun olduklarında her iki kurumun onayını içeren diplomalarını alacaklardır. Eğitim ücretlidir.

Mezun olan öğrencilerin bir yıl A.B.D.’de çalışma izni bulunmaktadır. Mezunlar için ulusal ve uluslararası ölçekte iş sahası mevcuttur. Mezunlar tekstil ürünleri tasarımı, imalatı, satışı, pazarlaması yapılan yerel ve ulusal firmalarda üretim, tasarım ve pazarlama bölümlerinde, ulusal ve uluslararası moda evlerinde, tasarım atölyelerinde çalışma imkânına sahip olurlar. İsteyen mezunlar yurt dışında veya yurt içinde kendilerine ait iş yerlerini açabilirler.

Turizm işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Turizm işletmeciliği FAKÜLTE TM-1

Turizm işletmeciliği ve otelcilik YÜKSEKOKUL YGS-6

turizm-03082016

Turizm işletmeciliği ve otelcilik FAKÜLTE TM-1

Turizm ve otelcilik YÜKSEKOKUL YGS-6

Turizm ve otelcilik FAKÜLTE TM-1

Turizm ve otel işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Turizm ve otel işletmeciliği FAKÜLTE TM-1

Bu bölümlerde turizm işletmeciliği ve otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde elemanlar yetiştirilir. Bölümlerde çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilme amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir. Mezunlar “turizm işletmecisi” unvanı alırlar. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinde sorumlu kişileri görevlendirmek ve çalışmalarını denetlemek ile müşterilere verilecek hizmetleri planlamak turizm işletmecilerinin işidir.

Mezunlar; otel, motel, tatil köyü vb. özel veya resmi konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, restoranlar gibi kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Ulaştırma ve lojistik YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası lojistik TM-1

Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlemesidir.

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Programın amacı, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir.

Mezunlar; ulusal ya da uluslararası lojistik ve taşımacılık kuruluşlarının planlama, pazarlama, satış, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve “tedarik zinciri” yönetimini gerçekleştiren kuruluşların ilgili departmanlarında çalışabilirler.

Uluslararası finans YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası finans FAKÜLTE TM-1

Uluslar arası finans programının amacı, uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hızlı globalleşme süreci ve finans piyasalarının entegrasyonu sonucu finans piyasalarında bilgi ve becerisi yüksek donanımlı uzman gereksinimi doğmuştur. Uluslararası finans programı bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanları yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

finans-03082016

Mezunlar, ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Bunun yanında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurumu, Merkez Bankası, Hazine müsteşarlığında; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.

Uluslararası ilişkiler TM-2

Uluslararası ilişkiler AÇIKÖĞRETİM YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Bu bölümün amacı; diplomasi alanında devletin ve özel sektörün ihtiyacı olan uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin bütçesi ve yapısı ile ilgili çalışacak uzmanlar yetiştirmektir.

Program mezunları; başta Dış İşleri Bakanlığı olmak üzere Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları, uluslararası bankalar ve özel şirketlerde çalışabilirler.

Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği TM-2

Bu programın amacı; Avrupa ile uyum sürecinde bulunan Türkiye’de bu bütünleşme sürecini her yönüyle öğrenecek ve bu süreç içinde kamu kurumlarına ve özel sektöre önemli katkılarda bulunacak uzmanlar yetiştirmektir. Bu programı seçmek isteyenlerin; düşüncelerini iyi ifade edebilen, insan ilişkilerinde yetenekli, siyaset, felsefe, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih konularına ilgi duyan, yabancı dil bilen ve dünyadaki gelişmeleri izleyen dinamik bireyler olmaları gerekir.

Mezunlar; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış İşleri Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği gibi kuruluşlardan OECD, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası kuruluşlara kadar değişik kademelerde görev ve sorumluluk alabilirler.

Uluslararası girişimcilik TM-1

Program yalnızca TOBB, ETÜ’de bulunmaktadır. Bu program küresel piyasaların sürekli değişen dinamiklerinin kavranabilmesi için gerekli olan tüm eğitimleri içermektedir. Öğretim dili Rusça’dır. Bölüm iki yıl Türkiye’de iki yıl Moskova’da eğitim vermektedir. Öğretim ücretlidir.

Uluslararası işletme TM-1

Uluslararası işletme yönetimi TM-1

Uluslararası işletmecilik TM-1

Uluslararası işl. ve tic. TM-1

Türkiye son yıllarda yabancı sermaye yatırımlarının yoğun olarak odaklandığı ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Sanayi ve hizmet sektöründe çok uluslu firmaların artan ortak yatırımları Türkiye’yi uluslararası işletmecilik dünyasında önemli bir konuma getirmektedir.

Programların amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik planlama yaklaşımlarını, uyguladıkları politika ve stratejileri çok iyi bilen, bu bilgileri küresel ekonomik, siyasi gelişmeler ve uluslararası ilişkiler bağlamında analiz ederek yorumlayabilme ve yönetsel kararlara yansıtabilme yeteneğine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların Türkiye’de ve dünyada faaliyette bulunan çok uluslu ve küresel şirketlerde, yabancı bankalarda ve sigorta şirketlerinde, yabancı sermayeli ve ortak yatırım şeklinde Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerde, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında ve yarı özerk kuruluşlarda çalışma imkanları vardır.

lojistik-03082016

Uluslararası lojistik ve taşımacılık YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası lojistik ve taşımacılık FAKÜLTE TM-1

Uluslararası lojistik yönetimi TM-1

Uluslararası ticaret ve lojistik YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası ticaret ve lojistik FAKÜLTE TM-1

Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi TM-1

Lojistik, ürünün ham madde halinden tüketimine kadar geçirdiği aşamada malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Lojistik; taşımacılık, depolama, stok yönetimi, sipariş işlemleri, mağaza, fabrika, depo kuruluş yeri seçimi, ambalajlama, tersine dağıtım, malzeme aktarımı ve sevkiyat yönetimi, depo yönetimi vb. araç ve alanları kapsar.

Programın amacı, üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetimi için uzman personel yetiştirmektir.

Mezunlar; fabrikalarda, zincir mağazalarda, ithalat, ihracat firmalarında, kargo ve kurye firmalarında, kara, hava ve deniz yolu taşımacılık firmalarında ve uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda çalışabilirler.

Uluslararası ticaret YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası ticaret FAKÜLTE TM-1

Uluslararası ticaret ve finansman TM-1

Uluslararası ticaret ve işletmecilik YÜKSEKOKUL YGS-6

Uluslararası ticaret ve işletmecilik FAKÜLTE TM-1

Programın amacı; uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışacak uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar; uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak da istihdam edilmektedirler. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunları İİBF mezunlarının girdikleri tüm sınavlara katılabilme hakkına da sahiptirler.

Uluslararası tic. ve pazarlama TM-1

Program yalnızca Gediz Üniversitesinde bulunmaktadır. Bölüm küresel ticaret ve rekabetin giderek ön plana çıktığı uluslararası ortamda disiplinler arası sinerjiden yararlanarak yeni boyutlarıyla bir uzmanlık alanı oluşturmaktadır.

Üstün zekâlılar öğretmenliği YGS-6

ustunzekali-03082016

Bu programın amacı; normal sınıflara veya sadece üstün zekâ düzeyinde olan çocukların olduğu sınıflara devam eden öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Mezunlara ilköğretim birinci kademe düzeyinde “üstün zekâlılar öğretmeni” unvanı verilir.

Üstün zekâlılar öğretmenleri MEB’e bağlı okullara sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca bilim ve sanat merkezi adı altında üstün zekâlı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışabilirler. Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici ve eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

Yiyecek içecek işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Bu bölüm; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast food, pastahane vb. yerlerde yiyecek ve içecek hazırlayan, sunumunu sağlayan kişileri yetiştirir.

Mezunlar; müşterilerin isteklerini alır, istekler doğrultusunda maliyeti hesaplar ve müşteriye bildirir. Malzemeyi satın alma, pişirme ve müşteriye iletme işlerinde ilgili üniteleri görevleri doğrultusunda bilgilendirerek hizmetin zamanında ve kaliteli olarak yerine getirilmesini sağlar, hizmetin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek aksaklıklara müdahale eder, hizmet sonrası şikâyet, dilek ve önerilerin alınmasını sağlar, gıda ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip eder ve gereğini yapar.

Mezunlar; turizm bölgeleri ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere otel, restoran, pastahane, yemek fabrikası, bar, fast food, catering (ikram hizmetleri), konaklama tesisleri vb. yiyecek ve içecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler.

Yönetim bilişim sistemleri YÜKSEKOKUL YGS-6

Yönetim bilişim sistemleri FAKÜLTE TM-1

Program, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümünü uygulayabilecek uzman personel yetiştirmeyi amaçlar. Bu uzmanlar çalıştıkları kurumun bilişim ihtiyaçlarını saptar, alt yapısını planlar, gerekli yazılım, donanım ve personel ihtiyacını belirler, sistem kurar, sistemde olabilecek sorunlar için çözüm üretir.

Mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (eşit-ağırlık)-1

Meslekleri tanıyalım (eşit-ağırlık)-2

Meslekleri tanıyalım (eşit-ağırlık)-3

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?