Atatürk’ü sözleri ve fikirleriyle analım!

Bugün bir yas günü olabilir ama asıl O’nun da istediği gibi anlama, farkına varma ve anma günü olmalı!.. Atatürk’ü sözleri ve fikirleriyle analım!.. Atatürk, fikirleriyle sonsuza dek yaşayacak!..

Anadolu’nun her karış toprağına ayak basmış, halkı anlamaya ve milleti daha iyi bir geleceğe hazırlamaya çalışmış Atatürk, olaylara ve geleceğe ait görüşleri ile her alanda büyük ve etkili düşünceleri olan büyük bir fikir adamıydı. Gençlik yıllarından itibaren Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumla yakından ilgilenmişti. 20. yüzyılın başları, Türk milleti çok acı olaylar yaşadığı bir dönemdi.Atatürk’ün fikir bütünlüğünde, içinde bulunduğu dönemin olaylarının da rolü büyük olmuştur. Çeşitli konularla ilgili okudukları, yaşadıkları, gözlemledikleri ve duydukları, bunlardan çıkardığı sonuçlar, onun fikir temeline kaynak olmuştur. Selanik ve Manastır şehirleri Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında büyük etkiye sahiptir.

ataturk3_0811Doğduğu toprakların ve aldığı eğitimin yanı sıra derin öngörüsünün de etkisiyle Anadolu‘nun özünü koruyarak çağdaşlaşması gerektiğine inanıp, hep bunun için savaş vermiştir.

Bu yolda yapılacak ilk şey, hür olmak ve her daim hür kalmayı sağlamaktı O’nun için. Bunun için kurtuluş savaşı verdi önce.

Kurtuluş Savaşı‘ndan sonra, toplumu ve sosyal durumu düzeltmek, bütün bu güçlüklere rağmen, çağdaş bir toplum yaratmakta Atatürk’ün nasıl çalıştığını, nasıl olağanüstü bir çaba harcadığını tüm dünya önünde eğilerek kabul etmiştir.

Atatürk, çağdaşlaşma hareketini başlattığı zaman, Türk toplumu batıdan çok gerideydi. O yıllarda batı uygarlığı ile aramızdaki mesafe büyüktü. Memleket, baştan sona kadar bakımsız ve harabe idi. Özellikle ekonomik yaşamımız, çağdaş ölçülerden çok uzaktı. Ölüm kalım savaşından çıkmış, kapitülasyonları yeni üzerinden atmış bir memlekettik.

Hukuk düzenimiz şeriat esaslarına, dayanıyordu. Oysa ki günün gereklerine uygun laik bir hukuk düzeni getirmek, bu amaçla yeni yasalar yapmak ve uygulamak gerekiyordu. Yine bu yıllarda eğitimimiz, kültür yaşamımız esaslı bir devrime gerek duyuyordu. Geniş kitle okuldan, eğitimden nasibini almamıştı. Okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. Genç kuşakları yüzyılın gereklerine göre yetiştirebilmek için bilimin ve teknolojinin ışığında, laik ve millî bir eğitim sistemine gerek vardı.

ataturk5_0811Türk kadını toplum yaşamının dışında bırakılmıştı. Kadın, siyasal hakları şöyle dursun, sosyal ve hukuksal haklarından da mahrumdu. Oysaki uygarlık yolunda yükselme adımlarının beraber atılması; beraber yol alınması gerekiyordu.

İşte tüm bu eksiklere, bütün bu güçlüklere rağmen Atatürk, uygarlık savaşında her şeyden önce çağdaşlaşmayı önleyici düzeni ortadan kaldırmak, yerine insanca yaşamanın yollarını açan laik ve demokratik bir toplum düzeni kurmanın gerekliliğini görmüştü.

Atatürk’ün devlet, millet ve insanlık idealine ait bu temel düşünceleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin milli politikasını belirlemiş ve temel niteliklerini oluşturmuştur.

Bir sistem içinde şekillenen bu düşünceler ”Atatürkçü Düşünce Sistemi” olarak tanımlanmıştır. Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne milli bir devlet niteliği veren ilkelerden oluşmuştur. Türk Devleti de, Atatürk’ün kendi zamanında, ortaya koyduğu bu fikirlere göre şekillenmiştir. Bu bakımdan bu sistem, Türk milletinin milli birlik ve beraberliği, mutluluğu için uygulanması gereken, vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Atatürk, ilke ve inkılaplarıyla çağdaş, batılı toplumlarla yarışacak hatta birçok konuda öne geçecek bir millet yaratmıştır. Düşünceleriyle sözlerini, sözleriyle de yaptıklarını desteklemiştir. O’nu daha iyi anlamak için bu sefer de söylediklerin kulak verelim!..

“Eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu surette olur.” (1922)

“Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” (1923)

ataturk1_0811“Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir.” (1923)

“Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.” (1923)

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” (1925)

“Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.” (1925)

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” (1925)

“Öğrenci her ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir.” (1930)

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” (1930)

“Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.” (1930)

“Bütün insanlar, bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” (1930)

“Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım.” (1931)

“Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” (1931)

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” (1936)

ataturk6_0811“Milli ekonominin temeli tarımdır.” (1937)

“Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline ve zekâsına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.” (1937)

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.”

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.”

“Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.”

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iktisadi siyaseti bu asli gayeye erişmek maksadını güder.”

ataturk4_0811“Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.”

“Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

“Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.”

“Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

Büyük fikir adamının bu sözleri, bugünü de öngördüğünün kanıtı gibi değil mi?.. Tarih gerçekten kendini yineliyor!.. Sorgulamalı, okumalı, anlamalı ve anlatmalıyız!.. Artık 10 Kasımlar‘da O’nu fikirleriyle anmalı, anlamalıyız!.. Atam izindeyiz!..

Fikirler ölmez!

Atatürk’ün hayatı kronolojik sırada!

ataturk2_0811

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?