Dünyanın katmanları

Dünyanın katmanları nelerdir?

Dünyanın kaç katmanı vardır? Ve bu katmanların özellikleri nelerdir? İşte tüm detayları ile dünyanın katmanları…

Dünya üzerinde yaşadığımız katman gibi tamamen katı maddelerden oluşmamıştır. Dünya 5 katmandan oluşmuştur. Bunlar:

1. Atmosfer (Gaz katmanı)

2. Hidrosfer (Su katmanı)

3. Litosfer (Yer kabuğu)

4. Pirosfer (Magma katmanı)

5. Barisfer (Çekirdek katmanı)

Atmosfer (Gaz katmanı)

Yerküreyi çevreleyen gaz tabakasıdır, hava küre adı da verilir. Gaz, su buharı ve toz taneciklerden oluşur. Gaz örtüsünün dünya etrafında bulunmasının temel nedeni de yer çekimi kuvvetidir. Atmosfer renksiz, kokusuz, tatsız, çok hızlı hareket edebilen, akışkan, elastik, sıkıştırılabilir, sonsuz genleşmeye sahip, ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir. Tam olarak yüksekliği saptanamamıştır. Fakat alt tabanının yere olan uzaklığı yaklaşık 700 km’dir. Ayrıca; “Homojen Atmosfer (homosfer)” olarak isimlendirilen ve yoğunluğun hemen hemen aynı olduğu alt bölümün yüksekliği 5 mil civarındadır.

Bu seviyeden sonra yoğunluk yükseklikle azalır ve seyrek gaz kütleleri şekline dönüşerek uzay boşluğuna kadar uzanır ki, bu bölge de “Heterojen atmosfer” olarak isimlendirilir. Belirgin olan bir şey atmosferin, üst seviyesinin 20.000 mil civarında son bulduğudur. Bu seviyeden sonra hava bulunduğunu söylemek doğrudur. Fakat bu bölümün meteoroloji ile bir ilişkisi yoktur. Atmosfer kendini oluşturan gazların yanında az da olsa su buharı ile sıvı ve katı parçacıklar da içerir. Su buharı sayılmazsa, atmosferi oluşturan gaz ve oranları şöyledir:

• Nitrojen: yüzde 78.09

• Oksijen: yüzde 20.95

• Argon: yüzde 0.93

• Karbondioksit: yüzde 0.03

• Neon: yüzde 0.0018

• Kripton: yüzde 0.0001

• Helyum: yüzde 0.00053

• Hidrojen: yüzde 0.00005

• Ksenon: yüzde 0.000008

• Ozon: yüzde 0.000001

atmosfer-18022015

Aşağı atmosferde, aynı zamanda değişik oranlarda havada asıltı halinde kirletici gazlar (Karbondioksit, karbontetraoksit, karbonmonooksit, diazotoksit, azotmonooksit, azotdioksit, amonyum,…) ve aerosoller (volkanik, sanayi veya meteor tozları, kum tanecikleri, Tuz kristalleri, polenler, vb.) vardır. 500 km’den yukarıdaki heterosfer’ de yerçekimi alanındaki yayılma süreci, karışım sürecini zayıflatır. 150 km’de, ana bileşen (Güneş’in ışıl ayrışması sayesinde) oksijen atomu halini almıştır; daha yukarılarda hala helyum vardır. 500 km’nin ötesinde ise, hidrojen atomu başlar.

Kütlesinin yüzde 97’si yeryüzünden itibaren 29-30 km’lik bir yükseklik içinde bulunan atmosferde, yukarıya doğru gidildikçe gaz moleküllerinin yoğunluğunun azaldığı görülür. Gaz, su buharı ve toz taneciklerinden oluşan atmosferde molekül halde bulunan gazların yüzde 99′unu azot ve oksijen, geri kalan yaklaşık yüzde 1′ini de argon oluşturuyor. Neon, helyum, kripton, ksenon gibi diğer pasif gazlar ise atom halinde ve binde bir oranında atmosferin bileşimine katılır.

Bitkiler için büyük önem taşıyan karbondioksit, iklim üzerindeki etkisini de, Güneş’ten kızılötesi ışınları soğurup yeryüzüne yakın hava tabakalarında sıcaklığı dengeleyerek gösteriyor. Bu arada Güneş’in biyolojik açıdan zararlı, morötesi ışınlarından koruyan ve günümüzde özellikle kutup bölgelerinde inceldiği gözlenen ozon tabakası ise stratosferin alt bölümünde, 35 ile 48 km arasında bulunuyor. Vazgeçilmezliğini zaman zaman anımsadığımız su, yeryüzüne yakın hava tabakası içinde çoğunlukla gaz ve buhar halinde nemliliği sağlıyor. Ekvator gibi Sıcak bölgelerde 1/25, kuru kutup bölgelerinde 1/10 000 oranındaki gaz ve buhar halindeki Suyun bu oranı ise yere ve zamana bağlı olarak değişiyor.

Özellikle atmosferin alt seviyelerinde, orman ve çalılık yangınları, volkanik püskürmeler ve çöllerde esen rüzgârlarla atmosfere karışan tozlar, atmosfer içinde çok yüksek seviyelere çıkabilirler.

Su buharı ve toz taneciklerine rastlanılabilen yüksekliğin sınırı aynı zamanda meteorolojinin çalışma alanı olan homosferin de üst sınırını, yani yaklaşık 100 km’lik bir yüksekliği gösteriyor. Daha yukarıda ise heterosfer yer alıyor.

Aşağıdan yukarıya doğru; moleküler azot, atomik oksijen, helyum ve atomik hidrojen tabakalarından yani dört farklı gaz tabakasından oluşan heterosfer, tabakaları arasında keskin sınırlar olmayan geçişli bir yapıya sahiptir. En üstteki atomik hidrojen tabakası için, yerden 10 000 km yükseklikteki atom yoğunluğunun, gezegenler arası hidrojen atomu yoğunluğuna yakın olması nedeniyle herhangi bir üst sınır söz konusu olamıyor. Buna karşın, bugün atmosferin yaklaşık 10 000 km kalınlığında olduğu kabul ediliyor.

Atmosfer için, gaz bileşimine göre bu şekilde bir sınıflama söz konusu olurken, özellikle meteorolojide kullanıldığı şekliyle, sıcaklığın yükseklikle değişimi temel alınarak yapılan bir sınıflama daha var. Bu sınıflamada en altta, ekvatorda yaklaşık 17 km olan ve kutuplara doğru 9-10 km’ye kadar azalan kalınlığı ile troposfer yer alıyor. Üzerindeki stratosferle olan sınırı için Yunanca’da dönmek, değişmek anlamına gelen tropopoz teriminin kullanıldığı troposferin üst sınırında, yaklaşık -70 °C olan sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru artış gösteriyor.

Troposfer üzerinde yer alan ve doğrudan güneş ışınımı ile üstten ısınan stratosferin üst sınırı ise, deniz seviyesinden 50 km yükseklikte bulunuyor. Sıcaklık da buraya doğru yükselerek 0 °C değerini alıyor. Stratosferin üzerinde, 50 ile 85 km arasında yer alan mezosferde ise sıcaklığın tekrar düşüş göstererek, üst sınırında -85 °C olduğu gözleniyor. Mezosferin üst sınırından sonra sıcaklık tekrar artarak, yaklaşık 200 km yükseklikte 700 °C’ye kadar çıkıyor. Termosfer ya da iyonosfer adını alan bu sıcak bölgenin üzerinde de sıcaklığın 1650 °C ye ulaştığı izotermal bölge yer alıyor. Moleküler azot ve atomik oksijen tabakalarının yer aldığı iyonosferin üst sınırının 400 km yüksekliğe kadar devam ettiği gözlenmiş. Güneşten gelen gamma ve X-ışınlarının azot molekülleri ve oksijen atomları tarafından büyük ölçüde soğurulduğu (absorbe edildiği) iyonosferde, molekül veya atomlar bir elektron kaybederek pozitif yüklü iyonlar haline geliyor. Bu yüzden bu bölüm iyonosfer adını taşıyor.

hamur-18022015

Atmosferin rolü

1) İçerdiği oksijen aracılığı ile yaşama olanak tanır.

2) Özellikleri sayesinde, Dünya’nın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını önler.

3) Güneş’ten gelen kısa dalgalı zararlı ışınları süzerek dünyayı yaşanır hale getirir.

4) Hava akımları yolu ile güneş alan yerlerin çok sıcak olmayan yerlerin çok soğuk olmasını önler.Eğer atmosfer olmasaydı güneş alanı yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak gölge yerlerin ise tam karanlık ve soğuk olması gerekirdi.

5) Güneşten gelen enerjinin uzaya dönmesini önleyen bir örtü görevi görür. Atmosfer aynı zamanda Güneş’ten gelen ışığın yansıyıp dağılarak gölge yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

1) Troposfer

Atmosferin en alt tabakasıdır. Ortalama 13 km kalınlığındadır. Troposferin kalınlığındaki değişme sıcaklıkla ilgilidir.(Ekvatorda ısınan hava genleşerek yüksektir. Kutuplarda ise soğuyan hava ağırlaşarak alçalır.)

Atmosferdeki gazların yüzde 75′i bu katman dadır.

Bütün meteorolojik olaylar burada görülür.

Su buharının tamamı buradadır.

Atmosfer aşağıdan yukarıya doğru ısındığından, yükseldikçe sıcaklık 100m’de 0,5 santigrat derece düşer.

Su buharı troposferin dışına çıkmadığından bütün iklim olayları burada görülür.

Yükseldikçe ısı düştüğünden su buharı troposferin dışına çıkmaz.

2) Stratosfer

Sıcaklık her yerde -50 santigrat derecede sabittir.

Yatay hava hareketleri görülür.

Su buharı olmadığından bulut oluşmaz.

yerkure-2002015

3) Mezosfer

a) Ozonosfer oksijen güneş ışıklarının etkisiyle (2 oksijen) bünyesine bir molekül oksijen daha alarak (3 oksijen) ozonu oluşturur.

Güneşten gelen canlılar için zararlı olan kısa dalgalı (mor ötesi, ultraviole) ışınları ozon tarafından tutulur.

b) Kemosfer

Yeryüzünden yükselen gazların bir kısmı lutra vole ışınlarının etkisiyle iyonlarına ayrılır. İyonlaşma sonucu ısı arttığından sıcaklık 100 santigrat dereceye çıkar.

Güneş’ten gelen zararlı ışınların bir kısmı da burada tutulur.

4) İyonosfer

Atmosferin elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyonların ve serbest elektronların bulunduğu 70 km ile 500 km lik kısmıdır.

Atmosferdeki gazlar bu katmanda iyonlarına ayrılır.

İyonosfer’in üst katına “Egzosfer” denir.

Egzosfer’den sonra uzay boşluğu başlar.

Hidrosfer (Su küre)

Yeryüzünü oluşturan katmanlardan biri su küredir. Atmosfer ve litosferin çeşitli yüksekliklerde sıcaklığı ve yoğunluğu nasıl değişiyorsa hidrosferde de derinlere inildikçe suyun soğukluğu ve basıncı artar. Hidrosferin kimyasal bileşimi bu etkenler nedeni ile değişmez, suyun tatlı ya da tuzlu oluşuna göre değişir. Irmak ve göl suları tatlıdır. Bu sular oksijen, hidrojen ve başka elemanlardan oluşur. Bu elemanların türü suyun bulunduğu doğal ortama bağlıdır. Tuzlu olan göl suları da vardır. Ancak tümü tuzlu olan sular denizlerdir. Deniz suyunda oksijen ve hidrojenin yanı sıra sodyum, tuz, magnezyum, kalsiyum, potasyum da vardır.

Okyanuslar ve denizler okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir. Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır. Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:

katmanlar-18022015

Derinlik

Kapladıkları alan

Tuzluluk

Akıntı sistemleri

Sıcaklık

Karaların fiziksel özelliklerinden etkilenme

Denizleri, okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız.

a) Kenar denizler: Okyanusların hemen yanında, kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır. Örneğin; Umman Denizi vb.

b) Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler: Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir. Okyanusla bağlantısı, bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir. Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara, Karadeniz ve Zad Denizi’ni de içine alır.

c) Kapalı denizler: Bunlar aslında suları tuzlu olan göllerdir. Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur. Hazar Denizi gibi.

Deniz Suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar. Deniz Suyu tuzluluk oranı ortalama yüzde 35’tir.Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler. Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz yüzde 65 ile Kızıldeniz, en az olan denizde yüzde 01 ile Baltık Denizi’dir.

Yurdumuzda Akdeniz’den, Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür.

Litosfer (Yer Kabuğu)

Canlıların üzerinde yaşadığı bu katman taş ve topraktan meydana gelmektedir. Litosferin kalınlığı yaklaşık olarak 60 km’dir. Ancak bu kalınlık her yerde aynı değildir. Yer kabuğu, okyanus diplerinde, ince karalarda ve özellikle dağlarda daha kalındır.

Yer Kabuğunun Bileşimi: Litosferin yüzeyinde en fazla silisyum ve alüminyum bileşikleri bulunur. Bu yüzden yer kabuğuna (si-Al) adı da verilir. Bunun altında silisyum ve magnezyum bakımından zengin(Si-Ma) tabakası yer alır. Derinlere inildikçe nikel, demir gibi elementlerin oranı artar. Yer kabuğunun bileşiminde bütün elementlerin bulunma yüzdelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı silisyum, alüminyum, demir şeklindedir.

Yer Kabuğunun Yapısı

Yer, zamanla soğumaya başlamıştır. Ve yerin iç kısmı ise hala sıcaktır. Yer soğumaya başladıkça yeryüzü yavaş yavaş şekillenmiştir

Yeryüzünden yerin içine doğru inildikçe her 33 metrede 1 °C sıcaklık artmaktadır.

Yer kabuğu dünyayı dıştan kuşatan bir tabakadır. Taş kürenin en üst katını oluşturur.

Yer kabuğunun alt katmanı ise bazalt birleşimindeki taşlardan oluşmuştur. Bu yapıya “sima” denir.

Yer Kabuğunun Malzemeleri (Kayaçlar)

1) Püskürük Taşlar

a) İç püskürük taşlar

Yer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısımlarından tıkanarak soğumasıyla oluşan taşlardır. (Granit)

b) Dış püskürük taşlar

Yer kabuğu altındaki mantonun yer kabuğunun çatlak ve kırık kısmından yeryüzüne çıkması ve soğuması ile oluşur. (Bazalt ve andezit)

dunya-20022015

2) Tortul taşlar

Diğer yüzüne dış güçler tarafından getirilen maddelerin tortulanmasıyla (üst üste birikmesiyle) oluşur. İçerisinde yer yer fosiller bulunur.

a) Mekanik tortullar

Dış güçlerin etkisiyle getirilen çakıl, kum, kil gibi malzemelerin yeryüzünün çukur yerlerine birikmesiyle oluşur. (Kum taşı, kil taşı)

b) Kimyasal tortullar

Suda erimiş halde bulunan minerallerin suyun geçtiği yere çökelmesi veya tortulanması ile oluşurlar. (Kireç taşı, alçı taşı)

c) Organik tortular

Hayvan, bitki gibi canlı kalıntılarının üst üste birikip katılaşması ile oluşan taşlardır. (Tebeşir)

3) Başkalaşmış taşlar

Tortul ve püskürük taşları yüksek sıcaklık ve Basınç altında kalarak değişikliğe uğraması ile oluşur. (Mermer oluşumu)

Yer Yuvarlağının İç Yapısı

Yer yuvarlağının dış kısmını oluşturan katı tabakanın altında manto denilen bölüm yer alır. Manto, yer çekirdeğinin örtüsü durumundadır.

Yer küre hacminin yüzde 80’ini manto oluşturur.

Mantodan sonra yer yuvarlağının iç kısmını çekirdek oluşturur.

Çekirdekte sıcaklık 4500 °C’yi bulur.

Mantonun katı olan üst bölümü yer kabuğu ile birlikte taş küre olarak adlandırılır.

Taş küre levha denilen büyük parçalar halindedir.

Jeolojik Devirler

Dünyamız şimdiki biçimini alıncaya değin değişik evrelerden geçmiştir. Birbirinden farklı bu evrelerden her birine jeolojik zaman denir.

Jeolojik zamanlar dört tanedir ve yaklaşık 570 milyon yıl sürmüştür. Bu dönemde oluşan tortul taşlar, o dönemde yaşayan canlıların fosillerini içerir.

İç ve Dış Kuvvetler

Enerjisini yerin içinden alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. (dağ oluşumu, kıta oluşumu ve volkanizmadır.)

Enerjisini güneşten alan kuvvetlere ise dış kuvvetler denir. (akarsular, rüzgarlar, dalgalar)

İç ve dış kuvvetler birbiriyle sürekli mücadele halindedir iç kuvvetler yeryüzünün kabartılarını meydana getirirken; dış kuvvetler ise bunları aşındırarak ortadan kaldırmaya ve seviyesine yakın az engebeli düzlüklere (peneplen) dönüştürürler.

Dış kuvvetlerin yeryüzünün yüksek kesimlerinin aşındırmasıyla elde ettiği malzemeler yeryüzünün çukur yerlerinde (okyanus, deniz) biriktirmesi ile jeoseklinaller oluşur. Bunların kalınlığı binlerce metreyi bulur.

Yer Kabuğunun Hareketleri:

Yer kabuğu bir bütün değildir. Çatlaklardan ve kırık boşluklardan oluşur. Yer kabuğu bir birinden ayrı parçalardan oluşur. Bu her bir parçaya levha denir.

Bu levhalar manto üzerinde yüzer haldedirler. Yaklaşık yılda 1-2 cm hareket ederler.

Pirosfer (Magma)

Yer kabuğunun altında bulunan ve bir ölçüde sıcak sıvı içeren doğal maddeye denir. Hacim olarak yüzde 60 katı maddeler içeren magma sınırlı gücü ve kırık yüzeyiyle katı maddeler gibidir. Kalınlığı yaklaşık olarak 2900 km’dir. Magma çoğunlukla silisyum ve magnezyum bileşiklerinden meydana gelmiştir.

Barisfer (Çekirdek)

Yerkürenin merkezinde bulunan kısımdır. 2900 km derinlikten başlar ve yerin merkezine kadar iner. Kalınlığı yaklaşık 3400 km dir. Burada demir, nikel gibi yoğunluğu büyük olan maddeler vardır. Çekirdeğin sıcaklığının 4000o °C’nin üstünde olduğu sanılmaktadır. Yüksek Basınçtan dolayı bu sıcaklıkta maddelerin katı durumda olduğu ileri sürülmektedir.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?