meslekler

Meslekleri tanıyalım (Dil)-2

Bugün de tanıtacağımız Dil bölümleriyle seçebileceğiniz mesleklerin sonuna geldik. Sizin için derlediğimiz tüm meslekler bu dosyada. Mesleğinize karar vermeden önce mutlaka okuyun!

Fransızca öğretmenliği DİL-1

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar. İsteyen mezunlar özel sektör işletmelerinde, uluslararası ticaret yapan firmalarda, turizm sektöründe, bankacılık ve basın yayın gibi alanlarda da çalışabilirler.

Gürcü dili ve edebiyatı DİL-3

Programın amacı; öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilecek düzeyde uzman yetiştirmektir.

Program mezunları Gürcistan ile ticari ilişkileri olan işletmelerde, elçiliklerde, tercüme bürolarında, turizm ve eğitim sektörlerinde, Dışişleri Bakanlığında çalışma imkanına sahip olurlar.

Hırvat dili ve edebiyatı DİL-2

Program, Hırvatistan ile ülkemiz arasındaki eğitim, bilim, kültür, sanat, gençlik ve spor alanlarında işbirliği çerçeve programı kapsamında Trakya Üniversitesinde açılmıştır. Programın amacı iki ülkenin dillerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin öğrenilmesini, ortak tarihi geçmişinin bilimsel kaynaklarla araştırılıp incelenmesini sağlamaktır.

Mezunlar üniversitelerin ilgili birimlerinde, Balkan ülkeleri ile ticari ilişkileri olan şirketlerde, Dışişleri Bakanlığında, tercüme bürolarında ve turizm alanında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

hindo-21102016

Hindoloji DİL-3

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Hindoloji programı yalnızca Hint Dili ve Edebiyatı üzerine değil, tarih, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, estetik, mitoloji gibi pek çok branşı içine ele alan bir bilim dalıdır.

Mezunlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde, Hint kültürü ve tarihi konularında araştırma yapan kurumlarda, üniversitelerde konuyla ilgili kürsülerde, kamuya bağlı arşivlerde ve turizm alanında çalışma imkanına sahip olurlar. Hindoloji programı mezunları için geniş bir iş sahasından söz etmek mümkün görünmemektedir.

Hungaroloji DİL-3

Hungaroloji programında Macar dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, dil tarihi ve karşılıklı çeviri konularında eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Programın amacı Türkoloji ve Hungaroloji disiplinlerinde çalışmalar yürütecek bilim adamları yetiştirmektir.

Mezunlar için geniş bir iş sahasından söz etmek mümkün değildir. Mezunlar kütüphanelerde, müzelerde, Macar kültürü ve tarihi konularında araştırma yapan kurumlarda, üniversitelerde konuyla ilgili birimlerde (Türkoloji, tarih ve edebiyat alanında), kamuya bağlı arşivlerde, Dışişleri Bakanlığında, Başbakanlıkta ve turizm alanında çalışma imkanına sahip olurlar.

İbrani dili ve edebiyatı DİL-3

Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında açılan İbrani tarih kültürü, İbrani dil ve edebiyatı, İbranice dilbilgisi gibi konularda dersler verilerek yazılı ve sözlü iletişim becerilerine ve ihtiyaç duyulan niteliklere sahip olan uzmanların yetiştirilmesi arzulanır.

İngiliz dil bilimi DİL-1

ing-21102016

Üniversitelerde dilbilim bölümleri ile “dil ve edebiyat” bölümlerinin dil incelemelerine yaklaşımları belli açılardan farklılık gösterir. Genel olarak belirtmek gerekirse, dil ve edebiyat (filoloji) bölümleri, herhangi bir dilin tarihsel süreç içindeki değişimini, değişik dönemlerdeki özelliklerini tarihsel yazılı belgelerin ve edebi metinlerin çözümlemelerine dayanarak ele alır. Edebiyat incelemelerine ağırlık verir. Dilbilim bölümlerinde ise insan dili gerek tarihsel gerek günümüz özellikleri ile kendi başına bir olgu olarak ele alınır. Yazılı ya da sözlü dil kullanım örnekleri ile tek bir dil üzerine incelemeler yürütülebileceği gibi diller arası karşılaştırmalı ya da insan dilinin evrensel ilkelerine yönelik çalışmalar yapılabilir.

Program mezunları orta dereceli okullarda, çeşitli özel eğitim kurumlarında, elçiliklerde, ticari ve turistik kuruluşlarda, basın yayın sektöründe, yayıncılık alanında ve tercüme bürolarında çalışabilirler.

İngiliz dili ve edebiyatı DİL-1

Küreselleşme olgusu, günümüzde İngilizceyi ortak bir iletişim dili durumuna getirmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü programının iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, eski ve çağdaş İngiliz Edebiyatı dalında gerekli bilgilerle donanmış olan uzmanlar yetiştirmektir.

Bir diğer amaç ise genel dilbilimin temel kavram ve konularını kazandırmaktır. Eğitim sertifikası alan mezunlar her türlü eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği ve okutmanlık yapmaktadırlar. Kültür ve edebiyat bilgilerinin geçerli olduğu çeşitli alanlarda; turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar ve TRT gibi kurumlarda, çevirmenlik, metin yazarlığı, editörlük gibi alanlarda geniş iş imkanlarına sahiptirler.

İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat DİL-1

Program yalnızca Koç Üniversitesinde bulunmaktadır. Programın amacı; karşılaştırmalı bir yaklaşım ile güncel kuramsal ve eleştirel tartışmalar ışığında İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Türk Edebiyatını incelemektir. Ana hatlarıyla edebiyat kuramına, farklı dillerdeki edebiyat geleneklerine ilişkin bilgi donanımını sunan programda ayrıca öğrencilere edebi metinleri inceleme ve karşılaştırma becerileri ve metinlere ilişkin eleştirel yazılar yazabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Program mezunları basın yayın sektöründe, tercüme bürolarında, bakanlıklarda, özel radyo ve televizyonlarda, turizm sektöründe, ticari kuruluşlarda ve yayınevlerinde çalışma imkanına sahip olurlar.

İngilizce öğretmenliği AÇIKÖĞRETİM DİL-1

İngilizce öğretmenliği DİL-1

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar. İsteyen mezunlar özel sektör işletmelerinde, uluslararası ticaret yapan firmalarda, turizm sektöründe, bankacılık ve basın yayın gibi alanlarda da çalışabilirler.

ispanyol-21102016

İspanyol dili ve edebiyatı DİL-2

Programın amacı İspanyol dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İspanya’nın ve İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinin edebiyatlarını tanıtmak, yazarları ve eserleri incelemektir. İspanyolca dünyada en çok öğrenilen dillerden biridir. Dünya ölçeğinde İspanyolca; gazetecilik, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmetler, eğitim, politika ve ticaret alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mezunlar; ticaret, basın yayın, turizm gibi özel sektör kuruluşlarında, Dış işleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamuya bağlı kurumlarda çalışma imkanına sahiptirler.

İtalyan dili ve edebiyatı DİL-2

Program, Ankara ve İstanbul Üniversitesinde bulunmaktadır. Türkiye’nin İtalya ile ticari ve kültürel ilişkilerinin son yıllarda belirgin bir şekilde artması İtalyan diline ve kültürüne hakim elemanlara olan ihtiyacı artırmıştır. Bu anlamda programın amacı İtalyan dilini yazılı ve sözlü olarak öğretmek, İtalyan yazarlar ve belli başlı edebi akımları incelemek, İtalyan edebiyatı, tarihi, kültürü ve dili ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Program mezunları Dış işleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi bakanlıklarda, elçiliklerde, basın yayın kuruluşlarında, tercüme bürolarında ve turizm sektöründe çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Japon dili ve edebiyatı DİL-3

Japonya, ekonomik ilişkiler bakımından ülkemizle yakın ilişkileri olan bir ülkedir. Ortak ve uzun bir tarihimiz olmasa da ekonomik ilişkilerimiz son yıllarda hızla artmıştır. Bu tür nedenlerden dolayı Japon kültürünü, dilini, edebiyatını ve tarihini bilen, bu ülke ile kurulacak ilişkilerimizde ülkemizi temsil edecek nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Japon Dili ve Edebiyatı programının amacı da bu alanda ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmektir.

Program mezunları Dış işleri Bakanlığında, Japonya ile ticari ilişkiler kuran işletmelerde, turizm sektöründe, iletişim ve basın yayın alanında çalışacaklardır.

Japonca öğretmenliği DİL-3

Program yalnızca Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde bulunmaktadır. Program Japon dilinin seçmeli ikinci yabancı dil olarak orta öğretim kurumlarında öğretilmeye başlanacağı düşünülerek açılmıştır. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesindeki Japonca öğretmenliği programı tüm Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki ilk ve tek Japonca öğretmeni yetiştiren kurumdur.

Programın amacı orta öğretim kurumlarında Japonca eğitimi verebilecek nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek ve turizm, dış ticaret vb. alanlarda faaliyet gösterebilecek nitelikli elemanları sektöre kazandırmaktır.

Karşılaştırmalı edebiyat (Alm. , Fr. , İng.) DİL-1

Karşılaştırmalı edebiyat (BATI DİLLERİ) DİL-2

Karşılaştırmalı edebiyat (DOĞU DİLLERİ) DİL-2

(Karşılaştırmalı edebiyat programı üç farklı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Almanca, Fransızca ve İngilizce programlar için dil 1, batı dilleri programları için dil 2, doğu dilleri programları için de dil 3 puan türü kullanılacaktır.)

Programın amacı; farklı dillerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ya da biçim bakımından incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek, nedenleri üzerine yorumlar getirmektir.

Mezunlar yazar, eleştirmen, çevirmen gibi görevlerle yayınevlerinde, gazete ve dergilerde, tercüme bürolarında, elçiliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Dış işleri Bakanlığında, üniversitelerde, arşiv araştırması yapan kurumlarda, kamuya veya özel sektöre bağlı televizyon ve radyo kanallarında ve reklam sektöründe çalışabilirler.

kore-21102016

Kore dili ve edebiyatı DİL-3

Program Ankara ve Erciyes Üniversitesinde bulunmaktadır. Programın amacı Kore dilini, kültürünü, edebiyatını ve tarihini araştırıp bu konuda yetiştirmektir.

Program mezunları Dış işleri Bakanlığının ilgili birimlerinde, elçiliklerde, Kore ile ticari ilişkiler yürüten firmalarda, turizm sektöründe, tercüme bürolarında, iletişim ve basın yayın sektöründe çalışabileceklerdir.

Latin dili ve edebiyatı DİL-2

Latince, günümüzdeki dillerin hemen hepsini etkilemiş köklü bir dildir. Bir dönem dünyanın bilim dili olarak da tanıdığı Latin dili konusunda, İstanbul ve Ankara Üniversitesinde eğitim verilmektedir. Programın amacı; antikçağ kültürünün insanın düşünsel ve toplumsal gelişimindeki önemini ve değerini tanıtmayı amaçlayan ve bu konuda başta yunan dili ve edebiyatı, klasik arkeoloji, eskiçağ tarihi, roma hukuku, felsefe gibi disiplin sahalarıyla da bağlantılı bir eğitim vererek alanında uzman dilbilimciler yetiştirmektir. Program mezunları için ülkemizde iş alanı çok sınırlıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzeler, araştırma kurumları ve üniversiteler mezunların çalışabilecekleri yerlerden bazılarıdır.

Leh dili ve edebiyatı DİL-2

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Lehçe, Polonya’nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya’da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Programın amacı leh dili ve edebiyatı ile leh kültür ve uygarlığını (günümüz Polonyası) incelemek ve bu konuda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar, uluslararası kuruluş ve işletmelerde, bankalarda, tercüme bürolarında, turizm şirketlerinde, devlet kuruluşlarının ve bakanlıkların dış ilişkiler dairelerinde çalışma imkanı bulabilirler.

Mütercim tercümanlık (ALM. , FR. , İNG.) (DİL-1)

Mütercim tercümanlık (BATI DİLLERİ) (DİL-2)

Mütercim tercümanlık (DOĞU DİLLERİ) (DİL-3)

mutercim-21102016

Mütercim tercümanlık programı üç farklı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Almanca, Fransızca ve İngilizce programlar için dil 1, batı dilleri programı için dil 2, doğu dilleri programları için de dil 3 puan türü kullanılacaktır.

Mütercimlik yazılı bir metnin başka bir dile çevrilmesi, tercümanlık ise bir dilde konuşulanların ya konuşma anında ya da sonrasında başka bir dile çevirme işidir. Bu program iktisat, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyal ve fen bilimleri gibi pek çok konuda İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Çince gibi dil çiftleri arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, bu meslekler için gerekli bilgi ve beceriye sahip mütercim-tercüman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program mezunları; Dışişleri Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Başbakanlığa bağlı birimlerde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında, kamuya veya özel sektöre ait televizyon ve radyo kanallarında, sinema şirketlerinde, elçiliklerde, gazete ve dergilerde, turistik tesislerde, spor kulüplerinde, ithalat-ihracat yapan şirketlerde, eğitim kurumlarında ve daha birçok alanda çalışma imkanına sahiptirler. Uluslararası ticaret hacmini her geçen gün arttıran ülkemizde bu alanda yetişmiş insan gücüne çokça ihtiyaç hissedilmektedir. Çok ortaklı şirketlerde ve büyük ticari yapılanmalarda mütercim tercümanlara fazlasıyla iş düşmektedir.

Rus dili ve edebiyatı DİL-3

Rus dilinin asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Rusça, yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dilidir. Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarda, beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezi bir konumda yer almaktadır. Programın amacı Rus dilini, edebiyatını, kültürünü ve tarihini yakından bilen filologlar yetiştirmektir.

Mezunlar; Dışişleri Bakanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Rus Elçiliğinde, Rusya ile ticaret yapan şirketlerde, müzelerde, tercüme bürolarında, özel kurs ve dershanelerde, hukuk bürolarında, çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda, turizm sektöründe çalışabilirler.

Sinoloji DİL-3

Happy group of students

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Sinoloji, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dili, kültürü, dünü ve bugünüyle araştıran bir bilim dalıdır. Programın amacı zengin Çin kaynaklarından Türk tarihi ile ilgili bilgileri ortaya çıkarabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Ancak hızla değişen dünya koşulları göz önünde bulundurularak, öğrencilere öğretimlerinin ilk iki yılında ağırlıklı olarak çağdaş Çin dili, sonraki iki yılda klasik Çin dili, Çin tarihi, Çin felsefesi ve Çin kültürü dersleri verilmektedir.

Mezunlar için çok sınırlı bir iş sahası mevcuttur. Ancak modern Çince konusunda kendini yetiştirmiş adaylar için Çince bilgisi gerektiren pek çok iş alanı bulunmaktadır. Ticaret, turizm, basın-yayın, iletişim gibi alanlarda Çince bilen elemanlara sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.

Urdu dili ve edebiyatı DİL-3

Günümüzde Pakistan devletinin ulusal dili olan ve Hindistan’ın resmi dilleri arasında yer alan Urduca, Türklerin Hindistan’daki fetihlerini müteakip, o bölgenin mahalli dilleri ile Müslüman askerlerin konuştukları Farsça, Arapça ve Türkçe gibi dillerin karışımı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca kişi tarafından konuşulan Urduca, yüzyıllardan beri Pakistan ve Hindistan’da edebiyat ve kültür dili olarak kullanılagelmiş ve bu dilde her sahada sayısız eser ortaya konmuştur.

Programın amacı, tarihi gelişim süreci içerisinde yoğun bir biçimde Türk kültürüyle yoğrulmuş Urducayı öğretmek ve bu dilde oluşan ortak kültürü ve yazılmış olan kaynakları araştırıp inceleyecek, tanıtacak ve bilimsel yöntemlerle yayın yapabilecek filologlar yetiştirmektir. Program mezunları için geniş bir iş sahasından söz etmek mümkün değildir.

Mezunlar için üniversitelerin ilgili kürsüleri, Hindistan ile ticari ilişkileri olan firmalar ve özel sektör olası iş sahalarıdır.

Bölümlere göre tüm meslekleri aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-3

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-4

Meslekleri tanıyalım (Dil)-1

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?