meslekler

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri tanıtmaya Eşit-Ağırlık (TM) puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!


Aile ve tüketici bilimleri TM-2

Bölümün amacı; kişi, aile ve kurumların tatminkar bir yaşam kalitesinin temel dinamikleri olan ekonomik, psikososyal, fiziksel refahını sağlamaya ve yükseltmeye yönelik eğitim, araştırma ve yayın yapmaktır. Bölümde ailenin sahip olduğu kaynakların yönetimini ve doğru kullanımını bilen, kurumların doğru kaynak kullanımını sağlayan, tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten uzmanlar yetiştirmek Hedeflenir.

Mezunlar; halk eğitim merkezlerinde, yetişkin eğitimi programı kurslarında, yerel yönetimlerde, rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı ve özürlü bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programlarında, büyük departmanlı mağazalarda (hipermarket) tüketici danışma ünitelerinde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane öğrenci yurtları vb. kurumlarda çalışabilmektedirler.

Antropoloji TM-3

Program; evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı, gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı, fiziksel özellikleri, toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerine çalışır.

Mezunlar; kamu kuruluşlarının (Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Tabiat Tarihi Müzesi, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü vb.) kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilecekleri gibi özel sektörde de çalışmaktadırlar.

arkeoloji-27042016

Arkeoloji TM-3

Programın amacı; insanın dünya üzerinde görülmesinden itibaren insana ilişkin her tür kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri, yüzey, su altı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan uzman yetiştirmektir.

Mezunlar; üniversitelerde Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müzelerde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsünde görev alabilmektedirler.

Avrupa Birliği ilişkileri TM-2

Bölüm, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği sürecinde, tüm özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliği’nin sosyal, ekonomik ve iktisadi mevzuatını izleyecek elemanlar yetiştirir.

Mezunlar; çalıştığı kamu kurumlarının ya da özel kuruluşun, sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki yapısını inceler ve bunun Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun hale getirilmesine çalışır. Çeşitli meslek odaları, sendikalar, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında gümrük müşaviri olarak çalışabilirler.

bankacilik-27042016

Bankacılık (Yüksekokul) YGS-6

Bankacılık (Fakülte) TM-1

Program, sadece Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesinde bulunmaktadır. Bankacılık ve finans sektörüne uzman personel yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunlar; Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, ulusal ve uluslararası bankalar ve finans kurumlarında çalışabilirler.

Bankacılık ve finans (Yüksekokul) YGS-6

Bankacılık ve finans (Fakülte) TM-1

Bankacılık ve finansman TM-1

Program, öğrencileri genel bankacılık eğitiminin yanı sıra finansman (en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanma yolları) alanında uzmanlaştırır.

Bankacılık ve finans bölümü mezunları başta finans sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. İyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine sahip olan mezunlar özel sektörde bulunan banka, sigorta, yatırım şirketleri ve diğer finans alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler. Bunun yanında, finansal ve mali politikaların belirlendiği Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Bankacılık ve sigortacılık (Yüksekokul) YGS-6

sigortacilik-27042016

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemektedir.

Bu bölümde amaç; bankaların çeşitli bölümlerinde çalışacak, sigorta ve risk yönetimi konusunda eğitim almış, sigortacılık alanının çeşitli departmanlarında çalıştırılabilecek kaliteli elemanlar yetiştirmektir. Bölüm, genel bankacılık eğitiminin yanı sıra sigortacılık konusunda uzman yetiştirir.

Bu bölüm mezunları; bankalarda, sigorta acentelerinde, finansal danışmanlık şirketlerinde, borsa sektöründe ve çeşitli bakanlıklarda iş bulabilirler.

Bilgi ve belge yönetimi TM-1

Program, bilginin veya bilgi kaynağının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayını ile ilgili konularda eğitim yapar. Bilginin yoğun olarak üretildiği, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla dünyanın her tarafına hızla aktarıldığı, kullanıcılar tarafından gereksinim duyulduğunda bilgiye anında erişildiği günümüz toplumunda; bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve yoğun olarak kullanabilecek ve bu kullanımın yol ve yöntemlerini kullanıcılara öğretebilecek, ayrıca bilginin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımlarıyla girebilecek nitelikte uzmanlara ihtiyaç doğmuştur.

Bölüm, bu ihtiyacı karşılamayı hedefler. Mezunlar ekonomi ve endüstriye dayalı kurumların bilgiye ulaşma kanallarında, web tasarım yapan kurumlarda, internet servis sağlayıcılarında, Kültür Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde, her türlü kamu ve özel kuruluşun dokümantasyon merkezlerinde, özel kurum ve devlet arşivlerinde, okul kütüphanelerinde, araştırma kütüphanelerinde çalışma imkanına sahiptirler.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri TM-1

calisma-27042016

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; çalışma hayatındaki ilişkileri yasal, kurumsal, ekonomik ve sosyal boyutu ile ele alan; sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamaya, çalışanın refahı ve iş yerlerinin verimlilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik önlemler üzerinde çalışan bir bilim dalıdır.

Bölüm mezunları; tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları yönetiminde işçi ve işveren sendikalarında iş bulabilirler. Ayrıca, SGK gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilatında müfettiş, uzman ya da ataşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Özel sigorta şirketlerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri diğer alanlarda da görev alabilirler.

Çocuk gelişimi TM-3

Programın amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan uzman yetiştirmektir.

Mezunlar Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, MEB’e bağlı okullarda, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci ve denetimci olarak görev yapmaktadır.

deniz-27042016

Deniz işletmeciliği ve yönetimi (Yüksekokul) YGS-6

Denizcilik işletmeleri yönetimi (Fakülte) TM-1

Deniz işletmeciliği ve yönetimi TM-1

Program, sadece Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmakta olan deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işletmecilik ve yönetim bilgileri kazandırmak amacındadır. Programda deniz ticaret filosunun yönetim, destek ve acente hizmetlerini yerine getirecek personeli yetiştirmeye yönelik bir eğitim uygulanır. Deniz Hukuku, Sefer Planlama, Liman ve Terminal Hizmetleri, Brokerlik ve Deniz Sigortacılığı ile ilgili dersler okutulur.

Mezunları, denizcilik işletmelerinin merkez personeli, liman işletmecisi, acente, shipchandler (gemi bakım onarımı), deniz sigortacısı ve marina yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

Edebiyat programları TM-3

Program yalnızca Ardahan Üniversitesinde bulunmaktadır. Ardahan Üniversitesinde bu program adı altında Felsefe ve Sosyoloji bölümleri bulunmaktadır. Adaylar, kayıt yaptırırken ilgi duydukları alanı belirtmeleri istenecektir. Adayların kesin bölüm seçimi birinci yılın sonunda kesinleşecektir. Ancak ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra istediği bölümü seçebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır.

Adayın YGS-LYS’den aldığı puanın, sınava girdiği yıl itibariyle yurt içinde bulunan diğer üniversitelerdeki eş değer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Ergoterapi TM-1

ergoterapi-27042016

Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

Ergoterapinin kullanıldığı yerler, yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı fonksiyonlarını kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırma için giyinme, kendine bakım, mobilite ve yemek yeme gibi becerileri mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi, çalışma kapasitesini geliştirici iş adaptasyonları programları ve özürlü kişilerin mesleki rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu programları koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi programları görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılmasıdır.

Otizm, serebral paralizi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalarda, nörolojik bozukluklarda psikiatrik bozukluklarda,  romatizmal hastalıklarda eklem koruma eğitimleri, engelli, yaşlı ve diğer toplum dışına itilmiş kişiler ve gruplar için aktivite eğitim modellerinin kullanımıdır.

Ekonometri TM-1

Ekonometri; iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkmıştır, ancak bu üç bilim dalının her birinden farklı bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Ekonometri ile uğraşanlara matematiksel iktisatçı da denebilir.

Programın temel amacı; matematik ve istatistikten yararlanarak çeşitli ekonomik sorunları analiz etmek ve en uygun karaların alınmasını sağlamaktır. İktisat ve işletme bölümlerinden farklı olarak matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirir. Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur.

Mezunlar; kamu kurum ve kuruluşlarında, bankacılık ve sigortacılık sektöründe, araştırma şirketlerinde, işletmelerin araştırma, planlama ve idari bölümlerinde, borsa-finans sektöründe, ithalat-ihracat firmalarında çalışma olanağına sahiptirler.

Ekonomi TM-1

ekonomi-27042016

Ekonomiyi, insanları çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketmek üzere toplumun çeşitli üyelerine bölüştürmek için sınırlı üretim kaynaklarını (toprak, iş gücü, makine, sermaye malları ve teknik bilgi) kullanış biçimlerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Program, iktisadi olguları analiz edecek, öngörüde bulunabilecek ve doğru kararlar verebilecek, ekonomik olaylara ilişkin politikalar geliştirebilecek, araştırma yapabilecek, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek çapta bilgi ve donanıma sahip iktisatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

Program mezunları; ekonomi yönetimi, iş yeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, deneticilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.

Ekonomi ve idari bilimler programı TM-1

Sadece Gaziantep Gazikent Üniversitesinde bulunmaktadır.

Ekonomi politik ve toplum felsefesi TM-3

Programın amacı, öğrencilere toplumsal ve idari bilimler alanlarında felsefe odaklı yoğun bir formasyon vermektir. Disiplinler arası bir anlayışla tasarlanan ekonomi politik ve toplum felsefesi programında verilecek olan felsefe eğitimi, tutarlılığın yanı sıra etik boyutu da olan bir düşünme bilinci kazandıracaktır. Politika eğitimi, öğrencileri toplumsal hayatı yöneten otorite yapılarıyla tanıştıracak ve öğrencilere toplumsal sorunlara katılımcı ve eleştirel bir gözle bakmanın önemini kavratacaktır. Politik kararların ekonomik meselelerle iç içe geçtiği günümüz dünyasında, hayati önem taşıyan ekonomi alanında verilecek eğitim ise öğrencilerin sosyal olguların araştırılmasında bu alanın analitik çerçevesini kullanmalarına imkan sağlayacaktır.

Mezunları, iktisadi ve idari bilimler ile sosyal bilim alanlarında eğitim almış mezunların çalıştığı bankacılık ve finans sektörü ile uluslararası ilişkileri ilgilendiren sektörlerde çalışabileceklerdir.

politik-ekonomi-27042016

Ekonomi ve finans TM-1

Program, Doğuş Üniversitesi ile İstanbul Aydın Üniversitesinde bulunmaktadır. Ekonomi ve finans programının amacı; ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilecek ya da değişen ekonomik şartlardan zarar görmeden durumlarını korumayı sağlayabilecek ekonomi ve finans donanımlarına sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Mezunlar; imalat sanayi, ticaret, taşımacılık, turizm, iletişim alanındaki yerli ve yabancı işletmelerde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, sermaye piyasası kuruluşlarında, aracı kurumlarda, araştırma kuruluşlarında ve çeşitli bakanlıklarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Ekonomi-yönetim bilimleri programı TM-1

Bu program sadece Sabancı Üniversitesinde bulunmaktadır. Ekonomi veya yönetim bilimleri alanında eğitim almak isteyen öğrenciler, LYS’de Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan ekonomi ve yönetim bilimleri tercihi ile üniversiteye girebilirler. Ekonomi ve yönetim bilimi iki ayrı programdır. Öğrenciler ilk iki yıl ekonomi programının da içinde bulunduğu Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi dekanlığına bağlı olarak ortak eğitim görürler. Bölüm seçimi 3. yılda yapılır.

Yönetim bilimleri okumak isteyen öğrenciler 3. yıldan itibaren Yönetim Bilimleri Fakültesine bağlı olarak eğitimlerini sürdürürler. Yönetim bilimleri programında işletme bölümünde okutulan tüm dersler okutulmaktadır.

Program mezunları; ulusal ve uluslararası tüm bankalarda, finans kurumlarında, ithalat-ihracat yapan firmalarda, çeşitli bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında ve her türlü işletmede çalışabilirler.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?