meslekler

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

Meslekleri tanıtmaya Eşit-Ağırlık (TM) puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!

Eşit ağırlıklı programlar TM-2

Program yalnızca Okan Üniversitesinde bulunmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan program bünyesinde psikoloji ve sosyoloji bölümleri bulunmaktadır. Adaylar ilk yıl ortak dersleri aldıktan sonra istedikleri alana geçebilmektedirler. Ancak ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra istediği bölümü seçebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır.

Adayın YGS-LYS’den aldığı puanın sınava girdiği yıl itibariyle yurt içinde bulunan diğer üniversitelerdeki eş değer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

felsefe-15062016

Felsefe TM-3

Felsefe Açıköğretim YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Programın amacı; maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır.

Mezunlar, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de, üniversitelerde, kamu kurumları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma imkânı bulmaktadırlar.

Pedagojik formasyon sahibi olan mezunlar liselerde öğretmenlik yapabilirler. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak da iş bulabilirler.

Felsefe grubu öğretmenliği TM-3

Bu bölümde orta öğretim kurumlarında felsefe grubu derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Felsefe grubu öğretmenleri liselerde psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerine girerler. Mezunları MEB’e bağlı resmi/özel okul ve dershanelerde de çalışabilirler.

Gayrimenkul ve varlık değerleme YÜKSEKOKUL YGS-6

Programın amacı; değerleme faaliyetini gerçekleştirebilecek, uluslararası değerleme standartları çerçevesinde faaliyet gösterebilecek uzmanlar yetiştirmektir. Gayrimenkul ve varlık değerleme bölümü mezunlarının bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirliği, planlama kuruluşları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa geliştirme ve yapı kuruluşları (şirketler, kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme (ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri,

Özelleştirme İdaresi, Vergi İdaresi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda iş bulma imkanları vardır.

grafik-15062016

Grafik TM-3

Görsel iletişim sektöründe, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde ve mesleğinde yetkin pratik tasarımcı yetiştirmek hedefinde olan bölümde genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım teori ve yöntemleri, grafik tasarım uygulama tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmakta mezunlar estetik niteliği olan görsel iletişim araçlarının yapımını planlamakta ve yürütmektedir.

Reklam şirketlerinde sanat yönetmeni ve görsel sanat danışmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı basında da görev alabilirler.

Gümrük işletme YÜKSEKOKUL YGS-6

Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Mezunlar; gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışırlar. Gümrük işletme meslek elemanları, Maliye Bakanlığına ve Gümrük Müsteşarlığa bağlı birimlerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

Hukuk TM-2

hukuk-15062016

Bu bölüm bireylerin birbirleriyle veya devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini yasalarla düzenleyen ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışan hukukçular yetiştirir.

Mezunlar kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışabildikleri gibi bağımsız da çalışabilirler.

İç mimarlık ve çevre tasarımı TM-1

Programın amacı; insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın estetik değerler gözetilerek düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır. Bir anlamda iç mimarlık mekâna anlam katma sanatıdır denebilir. İç mimarlar ve çevre tasarımcıları mekân tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar. Mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, yapıların yeniden düzenlenmesi için araştırma yapar ve proje hazırlarlar.

Mezunlar; Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinde, belediyelerde ve mimarlık bürolarında çalışabilirler. İsteyen mezunlar kendilerine ait iş yerlerini de açabilirler.

İktisat TM-1

İktisat Açıköğretim YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

iktisat-15062016

İktisat, insan ihtiyaçlarının kıt kaynaklarla etkin ve planlı bir şekilde karşılanması için alınması gereken her türlü tedbir ve düzenlemelerin bütünüdür. İşsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını çok yakından ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer.

Program mezunlarının çoğunluğu özel sektörde iş bulabilmektedirler. Özellikle son yıllarda bankalar ve eğitim-araştırma kurumlarında iktisatçılara olan ihtiyaç artmıştır. Bunların yanında iktisat mezunları kamu personeli sınavlarına ya da kamu kurumlarının açtığı diğer sınavlara girerek devlet kademelerinde de iş bulma imkânına sahiptirler.

İnsan kaynakları yönetimi YÜKSEKOKUL YGS-6

İnsan kaynakları yönetimi FAKÜLTE

Personel idaresi olarak da bilinen insan kaynakları bölümünün amacı şirketlerin etkinliğini artırmak için tasarlanan programları (işe yerleştirme yöntemleri, maaşlar, ek kazançlar, insan kaynakları politikaları vb.) geliştirmek ve yönetmektir. Alanın uzmanları kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, işe uygun kişilerin seçilmesini sağlar, işletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapar, çalışanların verimliliklerinin ve motivasyonlarının artması için planlamalar yapar, hizmet içi eğitimler düzenlerler.

Program mezunları özel sektöre ve kamuya ait alanlarda çalışma imkânına sahip olurlar. Bankalar, hastaneler, eğitim kurumları, bilişim, iletişim gibi sektörler mezunların çalışabileceği yerlerden birkaçıdır.

İnsan ve toplum bilimleri TM-3

insan-15062016

Sadece Işık Üniversitesinde bulunan bölüm ülkemizde ve dünyamızda yaşanan hızla değişime ve disiplinler arası çalışmanın son yıllarda artan önemine paralel olarak birçok alanda bilgi sahibi olan, sorunlara hızlı ve etkin çözümler sunabilen, çağdaş gelişmeleri çok yönlü yorumlayarak vizyon geliştirebilen “generalist” olarak nitelendirilen insan gereksinimi göze alınarak açılan bir bölümdür.

İşletme TM-1

İşletme Açıköğretim YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Bu programda kamu ve özel işletme kuruluşlarında üretimin ve yönetimin daha verimli bir biçimde yapılmasını düzenleyen yöneticiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümde ayrıca işletme ve kuruluşların her anlamda verimliliğini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgiye sahip olmasına çalışılır.

Mezunlar; kamu kurumlarında, özel işletmelerde ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali müşavir, mali analist olarak çalışabilirler.

İşletme bilgi yönetimi YÜKSEKOKUL YGS-6

İşletme bilgi yönetimi işletmelerin hedeflerine daha verimli ve etkin yöntemlerle ulaşabilmesi için insan ve teknoloji kanalıyla bilginin oluşturulması, paylaşılması ve uygulamaya konulması süreçlerini kapsar. Bu disiplin bilgiyi üretim ve yönetim sürecinin temel değişkeni olarak görür. Bilginin stratejik önem kazanmasıyla birlikte bu alan şirketlerin rekabet gücünün önemli bir unsuru konumuna gelmiştir.

Program,  bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen, çok yönlü düşünebilen ve iletişim yetkinlikleriyle de öne çıkan yönetici adayları yetiştirmek hedefindedir. Bölümün eğitim programı iş idaresi, bilgi yönetimi ve iletişim başlıklarından meydana gelir.

Mezunlar; bilişim teknolojileri, telekomünikasyon teknolojileri, beyaz eşya sektörü, eğitim-araştırma kurumları gibi yapılanmalarda çalışma imkânına sahip olurlar.

isletme-15062016

İşletme enformatiği TM-1

İşletme enformatiği programında; kurumlarda bilgi işlem sistemlerinin analizi, planlanması, değerlendirilmesi ve kullanılmasını sağlayacak uzmanların yetişmesi amaçlanmaktadır. Çalışmalar sadece teorik alanda değil bilgisayar destekli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Görevlerinin arasında işletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlamak, üretim sonunda elde edilecek kar-zarar durumunu planlamak ve kararlar almak, çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerini işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenlemek, üretim ve satış sonuçlarını değerlendirmek sayılabilir.

Mezunları büyük işletmelerde, fabrikalarda ve bankalarda bilgi-işlem sistemlerinin planlanması, finansmanı ve organizasyonunda yönetici olarak çalışabilirler. İşletme ve iktisat bölümü mezunlarının çalıştığı her alanda görev alabilirler.

İşletme-ekonomi TM-1

Program yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesinde bulunmaktadır. Programda okutulan dersler işletme ve ekonomi programlarında okutulan derslerle ortaklık gösterir.

Mezunları; araştırmacı, yeminli mali müşavir, muhasebe ve finansman müdürü olabilecekleri gibi kamu kurumlarında, özel işletmelerde ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olarak çalışabilirler.

Diğer mesleklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz…

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (eşit-ağırlık)-1

 

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?