meslekler

Meslekleri Tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-3

Meslekleri tanıtmaya Eşit-Ağırlık (TM) puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!

Kamu yönetimi TM-2

Kamu yönetimi AÇIKÖĞRETİM YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Bölüm devletin çeşitli kademelerinde idari görev alacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Kamu yönetimi yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu kurumlarının örgütlenmesi ve kamu politikalarının uygulanması ile ilgilenir. Mezunlar özel sektörde finans, eğitim, hizmet, dış ticaret, yönetim ve organizasyon, imalat, satış ve pazarlama gibi iş alanlarının yanı sıra; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, yerel yönetimler, genel müdürlükler ve değişik müsteşarlıklar bünyesinde müfettiş, uzman ya da yönetici pozisyonunda iş imkanı bulabilirler.

Klasik arkeoloji TM-3

Programın amacı; insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır. Klasik arkeoloji programını bitirenler “Arkeolog” unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar tarih öncesinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca MTA’da ve turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır.

konaklama-23062016

Konaklama işletmeciliği YÜKSEKOKULYGS-6

Konaklama işletmeciliği AÇIKÖĞRETİM YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Konaklama ve turizm işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Programların amacı; çağdaş turizm anlayışına uygun, turizm sektörünün uluslararası standartlarda her basamağında görev alabilecek, İngilizce eğitimini tamamlamış ve bilgisayar kullanabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar genel olarak turizm ve otelcilik sektöründe “yönetici, birim müdürü, resepsiyon müdürü” olarak çalışırlar. Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler bu alanda birden fazla yabancı dil bilgisi olan nitelikli insanlara olan ihtiyacı artırmıştır.

Kültür varlıklarını koruma ve onarımı TM-1

Sadece Batman Üniversitesinde eğitim verilmektedir. Kültür varlıklarını koruma ve onarım programının amacı; öncelikle günümüzde yapımı devam etmeyen, ustası ve teknolojisi kaybolmuş, malzemesi bulunmayan etnografik eşyalar, sanatsal ve kültürel özellik taşıyan antikalar, kıymetli sanat eserleri ile kazılardan çıkarılmış her türlü arkeolojik malzemenin bilimsel yöntemlerle korunması ve onarımını yaparak bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Bölümde toprak üstünde çeşitli nedenlerle devamlı bakıma ve onarıma gereksinim duyan kültür varlıklarının yanı sıra toprak ve su altından çıkarılan eserlerin de onarım ve konservasyonunu yapacak uzman yetiştirilir. Mezunlar Kültür ve Turizm Bakanlığında, özel ve resmi müzelerde, belediyelerde ve restorasyon şirketlerinde çalışabilirler.

Küresel ve uluslararası ilişkiler TM-2

kuresel-23062016

Bölümün amacı; uluslararası politika, diplomasi, güvenlik ve ekonomi konularında analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip uzmanlar yetiştirmektir. Bu programın verildiği üniversitelerde eğitim 2 yıl Türkiye’de öğrenim gördüğü üniversitede 2 yıl da SUNY Binghamton’da (Amerika) verilir. Mezunlar iki üniversitenin de diplomasına sahip olurlar. Öğrenim ücretlidir. Küresel ve uluslararası ilişkiler programından mezun olanların iş alanları çok geniştir. Yaptıkları işler araştırma, değerlendirme, analiz, karar alma, anlaşmazlık analizi ve çözümünü içerir. Küresel ve uluslararası ilişkiler programı mezunlarının özel sektörde iş bulma olanaklarının coğrafi bir sınırı yoktur. Kamu sektöründeki iş olanakları ise büyük şehirler ve özellikle Ankara ile sınırlıdır.

Lojistik yönetimi TM-1

Program yalnızca İzmir Ekonomi Üniversitesinde bulunmaktadır. Lojistik programının amacı; lojistik sektörünü geliştirmek için malzemeyi ve insan gücünü en verimli şekilde kullanacak, uluslararası ve ulusal lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak, girişimci ve yetkin uzmanlar yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda gerek lojistik sektöründe hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerekse lojistik fonksiyonlarının bir kısmını kendi bünyelerinde gerçekleştiren firmalarda görev alabilirler.

Maliye TM-1 AÇIKÖĞRETİM YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

maliye-23062016

Maliye programı, kamu kurumlarında ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri sunacak elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Mezunları; iş yerinin ekonomik raporunun hazırlanmasını, diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlerin düzenlenmesini sağlar, muhasebe ve mali konularda danışmanlık yaparlar. Kurumun giderleri ve alacaklarını raporlaştırır, ödenecek vergileri hesaplar ve kayıtlarını tutar, mali işlerle ilgili gerekli yazılı evrakların temin edilmesini sağlarlar. Mezunlar Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Sayıştay gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci, mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.

Moda tasarımı YÜKSEKOKUL YGS-5

Moda tasarımı FAKÜLTE YGS-5

Programın amacı; Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik uzmanlar yetiştirmektir. Moda tasarımı bölümünde okumak isteyenlerin modayla ilgili, hayal gücü zengin, yeniliklere açık, estetik görüşe sahip, çizim yeteneği olan, renkli ve şekilleri ince ayrıntıları ile algılayabilen, düzenli, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve ikna gücüne sahip kimseler olmaları gerekir. Mezunlar; serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışma olanağı bulabilirler.

Muhasebe YÜKSEKOKUL YGS-6

Muhasebe FAKÜLTE

muhasebe-23062016

Program; muhasebe sistemini ve uluslararası muhasebe mevzuatını çok iyi bilen, işletme yönetimi, muhasebe ve finans alanlarındaki temel bilgilerin yanı sıra bilgisayar uygulamalarına da hakim uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde gelir ve giderlerin hesaplanması ve denetlenmesine ilişkin yöntem ve teknikler konusunda eğitim yapmaktadır. Muhasebeciler çalıştıkları kurumun gelir ve gider kayıtlarının tutulması, vergilerin ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Mezunlar; resmi ya da özel kuruluşların muhasebe ve denetim birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon birimlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.

Muhasebe bilgi sistemleri YÜKSEKOKUL YGS-6

Bu bölüm; muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi, maliyet muhasebesi ve iş hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında uzman ve yöneticiler yetiştirir. Mezunlar; finans, bankacılık, denetim ve sigortacılık alanlarında kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca işletmelerde, fabrikalarda ya da bankalarda veya mali müşavirlerle birlikte çalışabilirler.

Muhasebe ve denetim TM-1

Program sadece Maltepe Üniversitesinde eğitim vermektedir. Muhasebe ve denetim programı, muhasebe ve denetim alanındaki yöntemleri, teknikleri ve uygulamaları bilen; analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yeteneğine sahip nitelikli muhasebeci ve denetçiler yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar; resmi ya da özel kuruluşların muhasebe ve denetim birimlerinde, mali müşavirlik bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon birimlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.

Muhasebe ve finansal yönetim YÜKSEKOKUL YGS-6

Muhasebe ve finansal yönetim FAKÜLTE TM-1

Muhasebe ve finans yönetimi TM-1

finansal-23062016

Günümüzde kurumların başarısı ve karlılığının artması etkin bir finans yönetimi ile olanaklıdır. İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru biçimde aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç muhasebeye verilen önemi artırmaktır. Bu gereksinimden dolayı muhasebe ve finans yönetimi bölümü, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisans bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, bankalar ile diğer kamu kurumlarında görev alabilirler. Özel sektör işletmelerin finans bölümlerinde, muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı olarak çalışabilirler.

Okul öncesi öğretmenliği YGS-5

Okul öncesi öğretmenliği AÇIKÖĞRETİM YGS*

(YGS*: Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Program, okul öncesi çocukların; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için çalışacak uzmanlar yetiştirir. Mezunlar; MEB’e bağlı Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Otel yöneticiliği YÜKSEKOKUL YGS-6

otel-23062016

Program yalnızca Özyeğin Üniversitesinde bulunmaktadır. Programın amacı; otel yöneticiliği, yiyecek ve içecek işletmeciliği dallarında kendi işini kurabilecek, tecrübeleri doğrultusunda uluslararası zincir otellerde üst düzey yöneticilik yapabilecek profesyoneller yetiştirmektir. Öğrenciler eğitimleri süresince dünya genelindeki Swissotel Hotels & Resort Ltd.’de staj yapacaklardır. Mezun adaylar; tüm otel, konaklama tesisleri, tatil köyleri, restaurant gibi yerlerde yönetici, orta kademe yönetici gibi pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Pazarlama YÜKSEKOKUL YGS-6

Pazarlama FAKÜLTE TM-1

Pazarlama; kuruluşların düşüncelerine, ürün ve hizmetlerine talep oluşturmayı, müşteri ve taleplerini karşılamayı ve satışı hedefleyen, bu hedefe uygun stratejiler oluşturan ve uygulayan uzmanları yetiştiren bölümdür. Ürünün bol, rekabetin şiddetli olduğu günümüzde müşterilerin dikkatini çekmek ve tercih edilmek için daima aktif bir pazarlama ve iletişim yönetimi uygulanması gerekir. Bu nedenle iletişim becerisine sahip, yaratıcı gücü yüksek mezunların iş bulma şansı yüksektir. Mezunların iş sahası çoğunlukla özel sektör işletmeleridir. Her türlü mal ve hizmet satışı yapan işletmede çalışabilmektedirler.

Prehistorya TM-3

prehistorya-23062016

Prehistorya, tarih öncesi anlamına gelir. Prehistoryanın alanını; insanın ortaya çıktığı andan itibaren yazıyı bulmasına kadar olan süredeki avcı-toplayıcı toplumun geçirdiği kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimin araştırılması oluşturur. Bu gelişimin arkeolojik buluntuların ışığında dünya ve Anadolu kültürlerinde nasıl gerçekleştiği derslerde incelenir. Derslerin yanı sıra yüzey araştırmaları, kazılar ve laboratuvar çalışmaları anabilim dalının uygulamalı bilimsel kapsamını oluşturur. Mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Maden Tetkik Arama Enstitüsünde ve turizm acentelerinde çalışabilirler.

Protohistorya ve ön asya arkeolojisi TM-3

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ, Tunç Çağları ve Demir Devri sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Ön Asya’ya yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. Mezunlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı resmi ve özel müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurullarında, Maden Tetkik Arama Enstitüsünde ve arkeolog çalıştırma zorunluluğu olan resmi ve tüzel kurum/kuruluşlarda çalışabilirler.

Psikoloji TM-3

psikoloji-23062016

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır. Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreşlerde ve çocuk bakım evlerinde, huzur evlerinde, çocuk ıslah evleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologu olarak görev almaktadırlar.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık TM-3

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Rehberlik ve psikolojik danışma programını bitirenler okullarda, rehberlik ve araştırma merkezinde ve dershanelerde görev alırlar. Bankalarda, hastanelerde ve çeşitli şirketlerde insan kaynakları birimlerinde görev alanlar da olmaktadır.

Rekreasyon YÜKSEKOKUL YGS-5

Rekreasyon yönetimi YGS-3

Rekreasyon; günümüz insanının önemli sağlık riski sayılan hareketsizliğin spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesidir. Rekreasyon; her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ile ulusal gelir sağlamasına katkısı bakımından önemli bir yere sahiptir. Rekreasyon programının amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden “rekreasyon liderleri” yetiştirmektir. Mezunlar; uluslararası otel işletmelerinde, tatil köylerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığında, sanatsal ve sportif faaliyetler yürüten kuruluşlarda, spor merkezleri ve kulüplerde, belediyelerde, milli parklar ve eğlence merkezlerinde çalışma imkanına sahip olurlar.

saglık-yonetim-23062016

Sağlık kurumları işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Sağlık kurumları işletmeciliği FAKÜLTE TM-1

Sağlık yönetimi YÜKSEKOKUL YGS-6

Sağlık yönetimi FAKÜLTE TM-1

Sağlık kurumları yöneticiliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Sağlık kurumları yöneticiliği FAKÜLTE TM-1

Sağlık idaresi TM-1

Bu programlar, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu kurumunda ve özel kuruluşta orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak uzmanları yetiştirir. Sağlık idaresi uzmanları işletmenin sağlık politikasını oluşturmak, sağlık bilgi sistemi kurmak ve yönetmek, mali işleri yürütmek, gerekli personel, araç ve gereci sağlamak, gelecekteki yatak kapasitesini belirlemek, personeli yönetmek, muayene ve sağlık ücretini saptamak gibi görevleri yerine getirir. Program mezunları; kamuya, üniversitelere ve özel sektöre bağlı hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sağlık Bakanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve medikal şirketlerde çalışabilirler.

Sanat ve sosyal bilimler programları TM-3

Program yalnızca Sabancı Üniversitesinde bulunmaktadır. Sanat ve sosyal bilimler programları başlığı altında ekonomi, toplumsal ve siyasal bilimler, kültürel çalışmalar, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarında eğitim verilmektedir. Adaylar ilk iki yıl üniversitenin verdiği zorunlu dersleri aldıktan sonra bölüm seçimi yapmaktadırlar. Programdan mezun olan adaylar alanlarına uygun sektörlerde iş bulma şansına sahip olacaklardır.

sermaye-23062016

Sermaye piyasası YÜKSEKOKUL YGS-6

Sermaye piyasası denetim derecelendirme YÜKSEKOKUL YGS-6

Sermaye piyasası bölümünün amacı, borsada ve bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanlar yetiştirmektir. SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) tebliğlerine göre bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında çalışabilmek için SPK’nın açtığı türev piyasalar, kredi derecelendirme, kurumsal yönetim derecelendirme ve bağımsız denetim konularındaki sınavlara girilerek yetki belgelerinin alınması şarttır. Yetki belgelerinin alınabilmesi için de dört yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir. mezunlar, bağımsız denetleme ve derecelendirme şirketlerinde, sermaye piyasası aracı kurumlarında, bankalarda ve borsada; yatırım danışmanı, portföy yöneticisi, sermaye piyasası uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Seyahat işletmeciliği YÜKSEKOKUL YGS-6

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği YÜKSEKOKUL YGS-5

Ülke ekonomilerine büyük katkısı olan turizm sektörü, son yıllarda birçok ülkenin vazgeçilmez gelir kaynağı haline gelmiştir. Programın amacı yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak, ülkemizin doğal ve kültürel varlıkları hakkında turistlere bilgi verecek elemanları yetiştirmektir. Mezunlar; seyahat acentelerinde, hava yolu işletmelerinde, kongre ve konferans organizasyonlarında öncelikli olmak üzere turizm sektöründeki tüm işletmelerde istihdam edilebilirler.

Diğer mesleklere aşağıda verdiğimiz linklere tıklayarak bakabilirsiniz…

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-4

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-5

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-6

Meslekleri Tanıyalım (sayısal)-7

Meslekleri Tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri Tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

 

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?