meslekler

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Size sayısal puan türü ile öğrenci alan bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden önce mutlaka hangi meslekler olduğunu öğrenmelisiniz…

Cevher hazırlama mühendisliği MF-4

Cevher hazırlama; üretilen doğal kaynakların, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır.

Mezunların; demir-çelik, cam seramik, çimento endüstrisi, gübre, yem sanayi, deterjan, boya sanayi, inşaat malzemeleri, dolgu ve sert plastik endüstrisi, termik enerji santralleri, kırma ve öğütme sistemleri, temiz katı yakıt üretimi (kömür hazırlama tesisleri), nükleer hammadde üretimi, atık değerlendirme, toprak ıslah çalışmaları gibi alanlarda iş olanakları mevcuttur.

Çevre mühendisliği MF-4

Çevre mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek amacıyla bilimsel yöntemleri uygulamaya koyan mühendislik dalıdır.

Çevre mühendisleri; fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler. Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır. İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler. Hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır. Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir.

Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar, çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar. Mezunlar; belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda ve çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda görev alabilirler.

deniz-01032016

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği (Yüksek okul) YGS-1

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği (Fakülte) MF-4

Programın amacı; hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentelerinde çalışacak uzmanları yetiştirmektir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri, Denizcilik Müsteşarlığı, gibi kamu kurumlarında, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde, deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslar arası sularda çalışan acente ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, kaptan ve gemi makine mühendisi olarak gemilerde ve denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirler.

Deri mühendisliği MF-4

Program yalnızca Ege Üniversitesinde bulunmaktadır. Deri mühendisliği, hayvansal bir ürün olan derinin hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelebilmesi için yapılması gereken işlemler konusunda inceleme ve araştırma yapan mühendislik dalıdır. Mezunlar; özel sektöre ve kamuya bağlı deri ve lif işleme fabrikalarında, deri sanayinde, deri kimyasalları üreten imalathanelerde çalışma imkanına sahiptirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mezunların çalışabilecekleri kamu kurumlarıdır.

dis-01032016

Diş hekimliği MF-3

Diş hekimliği programının amacı; ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimleri yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığına bağlı özel veya resmi hastanelerde de görev alabilirler.

Ebelik (Yüksekokul) YGS-2

Ebelik (Fakülte) MF-3

Programın amacı; ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanları yetiştirmektir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetleyici ebe, ziyaretçi ebe olarak, tedavi kurumlarında doğum hane ve aile planlaması kliniklerinde ise sorumlu ebe, klinik ebesi veya eğitimci ebe olarak görev alırlar.

Eczacılık MF-3

Eczacılık programında, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır.

Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır.

elektrik-01032016

Elektrik mühendisliği MF-4

Elektrik mühendisliği; elektrik üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, elektrik makineleri, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca elektrik mühendisliği; elektronik, haberleşme, bilgisayar ve makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

Program mezunları; mühendis alan tüm kamu kurumlarında çalışma imkanına sahip olurlar. İsteyen mezunlar, özel sektöre bağlı elektro mekanik sanayinde, enerji iletim, dağıtım ve üretim sektöründe çalışabilmektedirler.

Elektrik-elektronik mühendisliği MF-4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, güncel teknolojinin kullanıldığı her alanda gerekli olan elektronik cihaz ve sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi, kurulması ve işletilmesinde görev alabilecek yeterlikte uzman mühendisler yetiştirmektedir. Mezunlar; çeşitli sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme birimlerinde, PTT, TELEKOM, TEK, DSİ, TRT, ASELSAN gibi kuruluşlarında ve akademisyen olarak çeşitli eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Elektronik mühendisliği MF-4

Programın amacı; her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışacak uzman yetiştirmektir. Elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliğinden farklı olarak zayıf akımlarla ilgilenen bir daldır. Bu alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar, sistemlerin bağlantılarını yapar, sistemleri çalıştırır ve geliştirir, elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır, üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji ve ulaşım belli başlı çalışma alanlarıdır.

Elektronik ve haberleşme mühendisliği MF-4

Programın amacı; iletişim sitemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışacak mühendisler yetiştirmektir. Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları, İnternet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.

endustri-01032016

Endüstri mühendisliği MF-4

Programın amacı; ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek, hammadde, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan mühendisler yetiştirmektir. Endüstri mühendisleri pek çok kamu kurumunda ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler.

Endüstri sistemleri mühendisliği MF-4

Endüstri Sistemleri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç bilgi, para ve malzemenin etkin kullanımını sağlayacak sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır. Endüstri sistemleri mühendisleri üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar ve bu sistemleri yönetip geliştirir. Program mezunları; bilişim teknolojileri, bankacılık, eğitim, imalat, finans ve sigorta hizmetleri, satış ve pazarlama gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

Endüstri ürünleri tasarımı MF-4

Endüstriyel tasarım MF-4

Bu programın amacı; üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan uzmanlar yetiştirmektir. Mezunlar, genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık, dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj gibi sektörlerde çalışırlar.

enerji-01032016

Enerji sistemleri mühendisliği MF-4

Programın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve enerji depolama yöntemleri gibi konularda çalışacak mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik İletim AŞ., Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ., Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve TÜPRAŞ sayılabilir. Bunun dışında pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleşmesi ve bugüne kadar kullanılmamış olan bor gibi bir çok enerji kaynağının devreye girmesiyle iş olanakları giderek artacaktır.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?