Meslekleri tanıyalım (sayısal)-5

Size sayısal puan türü ile öğrenci alan bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden önce mutlaka hangi meslekler olduğunu öğrenmelisiniz…

İstatistik MF-1

İstatistik ve bilgisayar bilimleri MF-1

Programlarda; belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapılır. İstatistik, belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemleri kullanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek, istatistiğin alanına girer.

İstatistikçiler sosyal ve politik bilimler, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler gibi alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve bunlara dayanarak geleceğe ait tahminlerin yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), PTT ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarda, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler alanlarında hizmet veren sektörlerde çalışabilirler.

İşletme mühendisliği MF-4

Programın amacı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim uzmanları yetiştirmektir. İşletme mühendisi; fabrikalarda üretim, ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi faaliyetler arasındaki eşgüdümü sağlar. Üretimin planlanması için malzemenin, insan gücünün, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntem kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin para ve insan yönetimine daha çok katkıda bulunur.

Mezunlar; banka, sigorta, turizm, imalat sanayi, reklamcılık, pazarlama gibi geniş bir sektörde iş bulma imkanına sahip olurlar.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği MF-4

Programın amacı; yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda gösterilmesi, su altı haritalarının yapımı, yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları hakkında araştırma yapmaktır.

Mezunların büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler. Mezunlar, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Ulaştırma Bakanlıklarında çalışmaktadır. Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde ve belediyelerde görev almaları da mümkündür.

jeofizik-22032016

Jeofizik mühendisliği MF-4

Programın amacı; petrol, maden ve endüstriyel minerallerin aramasını yapmak, bulunan rezervlerin özelliklerini saptamak, jeoloji mühendisleri ile işbirliği yaparak arazi çalışmalarını gerçekleştirmek, baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütlerini yapmak ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar; MTA, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), DSİ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.

Jeoloji mühendisliği MF-4

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Programın amacı, jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulanmasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunların çalıştığı belli başlı kuruluşlar MTA, DSİ, İller Bankası, Türkiye Kömür İşletmeleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Deprem Araştırma Enstitüsü ile özel sektörde seramik ve cam fabrikalarıdır.

Kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi MF-4

Programın amacı; sıradanlaşan çevreye eleştirel bakabilecek ve geleceğin yaşam alanlarını yaratabilecek tasarımcılar ve peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Bölüm mezunları, şehirlere çağdaş bir kimlik kazandıran kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları olarak ön plandadırlar. Çeşitli bakanlıklarda, yerel yönetimlerde, kentsel tasarım ve peyzaj bürolarında çalışırlar. Bu kuruluşlarda, mahalleler ve semtler gibi kent parçalarının yanı sıra yaya bölgeleri, parklar, meydanlar gibi kentsel açık alanların düzenlenmesi ve tasarımına ilişkin görevler üstlenirler.

Kimya MF-2

Programın amacı; maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkelerini araştıran ve her cins kimyasal örneğin analizi konularında çalışmalar yapan uzmanlar yetiştirmektir. Mezunlar üniversitelerde veya araştırma laboratuarlarında çalışma olanağı bulabilirler. MKE, MTA, TSE gibi kuruluşlarda, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alabilirler. AR-GE ve kalite kontrol bölümlerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Mezunlar; Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirmişlerse orta dereceli okullarda ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışabilirler.

kimya-22032016

Kimya mühendisliği MF-4

Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya MF-4

Programın amacı; kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı, yapımının amaca uygunluk açısından denetlenmesi, kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda eğitim vermektir.

Mezunlar; kimya mühendisliğinin çok geniş uygulama alanlarını kapsayan fabrika ve işletmelerin, plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışmaktadırlar. Boya, ilaç, kozmetik, tekstil gibi sektörler mezunların belli başlı çalışma alanlarıdır.

Kimya öğretmenliği YGS-2

Programın amacı; orta öğretim okullarında kimya bilimi alanında eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Kimya öğretmenleri resmi/özel liselerde ve dershanelerde çalışma olanağına sahiptirler.

Kimya-biyoloji mühendisliği MF-4

Program yalnızca Koç Üniversitesinde bulunmaktadır. Bölüm, moleküler biyoloji ve kimyasal süreçler alanında çalışmalar yapmaktadır. Son dönemde tüm dünya üzerinde popülaritesi artan biyoteknolojik uygulamalar bu mühendisliğin alanına girmektedir. Programda ilaç, gıda, tekstil, sağlık, elektronik, tarım ve enerji gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunlar; gıda, ilaç, sağlık, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektöründe çalışabilirler.

Kimya ve süreç mühendisliği MF-4

Proses, bir ürünün ham madde olarak sisteme girişinden ürün olarak çıkışına kadar geçen süreç olarak tanımlanır. Programın amacı; bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yaralanacak, bir prosesin genel tasarımını yapabilecek, farklı tasarım parametrelerinin tasarıma etkisini geliştirecek, kontrollü tasarımlar yapacak bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetiştirmektir.

Programdan mezun olanlar; endüstriyel tesisler, laboratuvarlar, özel ve kamu proje büroları, petrokimya sektörü, otomotiv sektörü, gıda sektörü, çimento ve refrakter (ateşe dayanıklı malzemeler) sektörü, seramik sektörü, ilaç sektörü, tekstil sektörü, boya sektörü, cam sanayi, metal ve kaplama sanayi, gübre sektörü, lastik ve kauçuk sektörü gibi endüstri alanlarında çalışabilirler.

kontrol-22032016

Kontrol mühendisliği MF-4

Kontrol mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan, bunun için gereken bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır.

Programın amacı; ulaşımdan (metro, uçak, uydu, otomobil vb.) yaşamsal alana (büyük oteller, iş merkezleri, bankalar vb.) sanayinin her dalında (kağıt, çimento, gıda, otomotiv vb.) kalitenin ve verimliliğin artırılmasını sağlayan otomasyon sistemlerinin tasarımına ilişkin bilgilerle donatılmış kontrol mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar; çeşitli fabrikalarda, küçük işletmelerde; bakım, onarım ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde görev alabilmektedirler. Kontrol sistemleri tasarlayan ve üreten SIEMENS, ABB Elektrik Sanayi AŞ. , ARÇELİK, AEG gibi özel kuruluşlar ile bazı devlet kurumlarında da çalışabilirler.

Maden mühendisliği MF-4

Programın amacı, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim vermeyi ve araştırma yapmaktır. Maden mühendisleri; cevher yataklarının bulunması, rezerv miktarının saptanması ve bulunan cevherin üretimi için ön hazırlık yapar.

Mezunların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel maden işletmelerinde çalışma olanakları vardır.

Makine mühendisliği MF-4

It all depends on the blades / Auf die Schaufeln kommt es an

Programın amacı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimin planlanması konularında araştırma yapmayı ve bu alanda çalışacak mühendisler yetiştirmektir.

Makine mühendisleri her türlü makine, tasarım, imalat, elektrik makineleri, petro-kimya, gıda, demir-çelik, uçak, otomotiv ve tekstil sanayi hidro-elektrik, nükleer ve termik santraller bina mühendisliği, AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) vb. sektörlerin çeşitli birimlerinde çalışabilmektedirler.

Makine ve imalat mühendisliği MF-4

Makine ve imalat mühendisliği her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden, malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz gibi kavramları hesaba katarak mekanik sistemlerin nasıl üretileceği üzerinde çalışan mühendislik dalıdır. Makine ve imalat mühendisi, bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir.

Bölüm mezunları; mühendislik ofislerinde, araştırma geliştirme laboratuvarlarında, otomotiv sanayinde, imalat sanayinde, inşaat sektöründe, kimya sanayinde, enerji, tekstil sektöründe ve seramik sektöründe çalışabilirler.

Malzeme bilimi ve mühendisliği MF-4

Malzeme bilimi ve mühendisliği, günümüzün en önemli konularından bir tanesi olan nanoteknoloji alanında en geniş paya sahip olan ve geleceğin mühendislik dalları arasında gösterilen bir disiplindir. Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin atomik boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, bu yapılara bağlı olarak değişen fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve üretim süreçlerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim ve mühendislik dalıdır. Uzay, elektronik ve sağlık alanında meydana gelen gelişmelerin temel taşlarından biridir.

Mezunlar, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji alanında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan kurumlarda, beyaz eşya, metal, uçak, seramik, elektronik, polimer-plastik, otomotiv sanayinde çalışabilmektedirler.

Malzeme mühendisliği MF-4

Programın amacı; ileri teknoloji ürünleri ve günlük yaşamda kullanılan çeşitli malzemeleri üreten, geliştiren, işleyen ve test ederek değerlendirmelerini yapan mühendisleri yetiştirmektir. Sanayide, ileri teknoloji ürünlerinde ve günlük yaşamda kullanılan bu çok çeşitli malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi ve test edilmesi malzeme mühendislerinin görevlerinden başlıcalarıdır.

Mezunlar; demir-çelik sanayi, demir-dışı metal üretim sanayi (bakır, alüminyum, vb.), cam, seramik ve refrakter sanayi, demir, çelik ve diğer metallerin döküm sanayi, savunma sanayi, makine imalat sanayi, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, uçak ve gemi imalat sanayi, elektrik-elektronik malzeme sanayi, beyaz eşya sanayi gibi alanlarda çalışabileceklerdir.

matematik-22032016

Matematik MF-1

Matematik akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup tümdengelimli ve tümevarımlı düşünce yolları ile sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağlantıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyon gerektirdiğinden matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır.

Program mezunları; bankacılık, sigortacılık, borsa, finans, yazılım, endüstri ve eğitim gibi pek çok alanda çalışma imkanına sahip olurlar. Gereken formasyonu alan adaylar öğretmen olarak da çalışmaktadırlar.

Matematik mühendisliği MF-1

Program, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Işık Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Matematik mühendisliği programı köklü matematik bilgisine sahip, mühendislik formasyonu almış teknik, ekonomik ve sosyal olayları modelleyerek çözüm üreten mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlar bankacılık, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi çeşitli sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların muhasebe veya bilgi işlem bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerinde görev alabildikleri gibi; uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilirler. Bunun yanında eğitim sektöründe, istatistik ile ilgili bölümlerde, analiz yeteneklerinden dolayı borsada iş bulma imkanlarına sahiptirler.

Matematik öğretmenliği MF-1

Program, orta öğretim okullarında matematik alanında eğitim verecek yeterliliğe sahip adaylar yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar, MEB’e bağlı resmi/özel okul, dershane ve kurslarda matematik öğretmeni olarak görev alabilirler.

Matematik ve bilgisayar mühendisliği MF-1

Matematik-bilgisayar MF-1

Bilişim teknolojisinin matematik bilimiyle birleştirilip bütünleştirilmesiyle oluşan matematik ve bilgisayar bölümü matematik analiz ağırlıklı olup büyük oranda bilgisayar dersleri ile desteklenmiştir. Programın amacı, matematiğin uygulama alanlarında güncel bilgisayar programlama dillerini etkin olarak uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Mezunlar, bankacılık, sigortacılık ve aktüerya sektörlerinde bilişim uzmanı, yönetici ya da araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?