meslekler

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-7

Sayısal puanla tercih edebileceğiniz meslekleri bitirmiş bulunuyoruz. Bu yazımızdan sonra meslek tanıtımımıza TM puanı ile yerleşilen bölümlerle devam edeceğiz…

Süt teknolojisi MF-2

Program, Ankara ve Ege Üniversitesinde bulunmaktadır. Programın amacı süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularında yeterli teknik bilgi donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölümde süt sanayine mühendis düzeyinde teknik uzmanlar kazandırmak amaçlanır.

Program mezunları süt ve süt ürünlerini işleyen, üreten, pazarlayan, dağıtan tüm işletmelerde çalışma imkanına sahiptirler. İsteyen mezunlar kendilerine ait iş yerlerini de açabilirler.

Şehir ve bölge planlama MF-4

Program, şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için değişimde etkisi olan ekonomik, sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel faktörleri de dikkate alarak kent planlama konusunda karar vericilere alternatif öneriler sunacak ve bunların uygulanmasında rol alacak bireyleri yetiştirmeyi ve bu alanda araştırma yapmayı hedeflemektedir.

Mezunlar; kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında, İller Bankası, belediyeler, Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışabilmekte ve özel bürolar ile kendi adlarına açtıkları bürolarda çalışabilmektedirler.

Tarım işletmeciliği MF-2

Program, yalnızca Lefke Avrupa Üniversitesinde bulunmaktadır. Programın amacı, tarımsal ürün tanımına uyan (bahçe bitkileri, turunçgiller, tahıl, sebze vb.) her türlü ürünün ekiminden, toplanmasına ve işlenip pazarlanmasına kadar olan süreci takip edip kullanıma uygun hale getirecek nitelikte uzmanlar yetiştirmektir. Tarım işletmeciliği bölümü tarım ekonomisi, işletme, sosyal bilimler ve genel bahçe bitkileri bölümlerinin teorik ve pratik bilgilerini birleştiren bir bölümdür. Bölüm özellikle pazarlama ve dağıtım, finans, uluslararası işletmecilik, risk yönetimi ve finans pazarları, doğal kaynaklar, çevre, gıda ve uluslararası gelişim, tarım politikaları gibi konularda eğitim yapmaktadır.

Mezunlar, kendilerine ait iş yerlerini (seracılık, fidan yetiştiriciliği, bağ-bahçe işletmeciliği) açabilecekleri gibi isterlerse Tarım Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinde, araştırma enstitülerinde ve özel şirketlerde araştırmacı, bitkisel üretim eğitmeni, bitki koruma uzmanı, pazarlamacı, üretim uzmanı ve yönetici gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Tarım makineleri MF-4

tarim-12042016

Program; traktörler ve tarımda kullanılan diğer güç makineleri, toprak işleme alet ve makineleri, ekim bakım ve gübreleme makineleri, su çıkartma makineleri, hasat, harman, ürün temizleme ve sınıflandırma makineleri vb. alanlarında araştırma, geliştirme, planlama, tasarım, imalat, işletmecilik çalışmalarını yürütmektedir.

Tarım makineleri alanından mezun olan ziraat mühendisleri yetiştikleri alana göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayındırlık ve Enerji Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerinde, gıda maddeleri, tarım ilaçları ve makineleri üreten fabrikalarda çalışabilirler.

Tarımsal biyoteknoloji MF-3

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji” denmektedir.

Tarımsal biyoteknoloji ise gıda üretiminde kullanılan teknikleri daha verimli kılacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandıracak genetik değişiklikleri sağlayan teknolojidir. Günümüzde gıdada, sanayide ve bitki üretiminde tarımsal biyoteknolojiden faydalanılmaktadır. Programın amacı yukarıda bahsedilen veriler ışığında özellikle gıda üretiminde ve bitki ıslahı konusunda araştırma yapmaktır. Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, tarımsal laboratuvarlarda, araştırma laboratuvarlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Tarımsal yapılar ve sulama MF-4

Ziraat faaliyetlerinin önemli bir kolu olan tarımsal yapılar ve sulama; toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yaralanılması, korunarak geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesini sağlayan ve etkileri uzun dönemli olan önlemlerin alınması ile uğraşan bir bilim dalıdır. Program mezunları Ziraat Mühendisi unvanını alırlar.

Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Belediyelerde, Tarım Kooperatiflerinde çalışma imkanına sahip olurlar.

Tarla bitkileri MF-3

tarla-12042016

Programın amacı; tarla bitkileri tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Programda tahıllar, yemeklik tane baklagiller, yağ, lif, nişasta, şeker, yem ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayır-meraların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapılmaktadır.

Tarla bitkileri bölümü mezunları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve diğer resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem, şeker, konserve, salça, sigara vb.), tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.

Tekstil mühendisliği MF-4

Program; tekstil ve hazır giyim sanayisinin kullandığı tekstil ham maddelerinin işlenmesi aşamalarında teknik ve idari düzenlemeleri yaparak yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek, ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayacak, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kişileri yetiştirmeyi ve bu alanda araştırma yapmayı hedeflemektedir.

Mezunlar; iplik, dokuma ve konfeksiyon fabrikalarında, fiziksel kontrol laboratuvarlarında, yapay lif üreten fabrikaların boya, apre bölümlerinde, kimyasal tekstil kontrol laboratuvarlarında, boyar madde ve tekstil yardımcı maddesi üreten fabrika veya bunların yan dallarında çalışabilmekte ayrıca tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak görev alabilmektedirler.

Tıp MF-3

tip-12042016

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak doktorları yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Mezunlar, tüm hastanelerde, sağlık ocaklarında, klinik gibi sağlık merkezlerinde ve kendi muayenehanelerinde çalışabilmektedirler.

Toprak bilimi ve bitki besleme MF-2

Bölümün amacı bölgenin toprak ve tarımsal üretim ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik araştırmalar yürütmek, ülke tarımının gerçekleriyle uyumlu ve konusunun uzmanı, “Ziraat Mühendisleri” yetiştirmektir. Bölümün temel araştırma alanlarını toprak sınıflandırılması, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, toprak ve su korunumu, toprak mineralojisi, kil mineralojisi, toprak verimliliği, toprak-bitki-su-gübre analizleri, topraksız yetiştiricilik, yetiştirme ortamları ve analizleri, toprak-su ve çevre kirliliği, organik tarım uygulamaları, toprak fiziği, toprak mekaniği, toprak biyolojisi, toprak mikrobiyolojisi ve biyokimyası, dallarını kapsar.

Program mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, tarım ve hayvancılık alanında araştırma yapan kuruluşlar ve tarım kooperatiflerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.

Tütün eksperliği (YÜKSEKOKUL) YGS-2

tutun-12042016

Bölüm; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelmesine kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak uzmanları yetiştirmektedir.

Tütün eksperleri, Tekel Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda, özel sektör tütün işletmelerinde, kamuya veya özel sektöre ait sigara fabrikalarında, tütün ticareti (ihracat-ithalat) yapan kuruluşlarda, tütün üretimi yapan işletmelerde ve tütün kredisi veren finans kuruluşlarında çalışabilirler.

Uçak elektrik-elektronik (YÜKSEKOKUL) YGS-1

Uçak elektroniği programının amacı; hava limanlarında ve uçaklarda kullanılan elektronik cihazların monte edilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili işleri yapacak elemanları yetiştirmektir.

Mezunlar; teknik bakım yapılan havalimanlarında ve uçak fabrikalarında çalışabilirler.

Uçak gövde-motor (YÜKSEKOKUL) YGS-1

Uçak gövde-motor bakımı (YÜKSEKOKUL) YGS-1

Bu bölüm, uçak motorlarının yapımı, onarımı ve bakımı alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim verir.

Mezunlar; teknik bakım yapılan havaalanlarında, Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarının bakım ve onarım atölyelerinde, proje ve dizayn sahalarında, sivil hava şirketlerinde, Türk Hava Yolları’na bağlı teknik birimlerde, HAVAŞ (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş), USAŞ, ASELSAN gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

Uçak mühendisliği MF-4

ucak-12042016

Program; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım onarımı ve işletilmesi alanında çalışacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlar; Türk Hava Yollarında, Kara ve Hava Kuvvetleri ana bakım üstlerinde, Türk Uçak Sanayi A.Ş.’nde (TUSAŞ), Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda, TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi), özel hava yollarında çalışabilmekte ve temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da görev alabilmektedirler.

Uygulamalı matematik MF-1

Uygulamalı matematik ve bilgisayar MF-1

Programların amacı, bilişim sektöründe bilgisayarın her türlü mesleki uygulamalarına (programlama, web tasarımı, internet teknolojileri, veri tabanı ve sistem analizine) hakim, bankacılık, sigortacılık ve diğer finans kurumlarında aktüerya uzmanı olarak her türlü risk hesaplarını yapabilen, kamu ve özel sektördeki araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde sorunların matematik modellemesini yapabilen ve bilgisayarda doğru çözümler üretebilen AR-GE uzmanı veya araştırmacılar yetiştirmektir.

Mezunlar; bilgisayarın yoğunlukla kullanıldığı bankacılık, borsa, finans, endüstri, sigortacılık, bilişim, gıda, giyim, ilaç gibi sektörlerde çalışmaktadırlar. Firmaların ilgili bölümlerinde sistem uzmanlığı, web tasarımı, program yazılımı ve bilgisayar donanımı üzerinde görev alabildikleri gibi; uygulama ya da yazılım geliştirme üzerine de çalışabilirler. Bunun yanında eğitim sektöründe, istatistik ile ilgili bölümlerde, analiz yeteneklerinden dolayı borsada iş bulma imkanlarına sahiptirler.

Uzay mühendisliği MF-4

Programda, hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi ve araçlarda haberleşme gibi işleri yapacak mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlar; uydu yer istasyonlarında, üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuvarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlarda ve ileri teknoloji firmalarında çalışabilmektedirler.

Veteriner MF-3

veteriner-12042016

Veteriner fakültelerinin amacı; evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı koruma ve kontrol genel müdürlüğünün hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge laboratuvarlarında, özel sektör et kombinalarında, Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuvarlarında; belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK gibi araştırma laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir.

Yazılım mühendisliği MF-4

Program; mühendislik prensiplerini ve yazılım tasarımını en yüksek standartlarda uygulayacak mühendisleri yetiştirmeyi ve Türk bilişim sektörü pratiklerinin geliştirilmesi için önderlik yapmayı, bilişim alan bilgisini ülke çapında yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Mezunlar; ulusal ve uluslar arası donanım, yazılım, hizmet ve tüketim malzemelerini içeren bilgi teknolojileri sektöründe, bilişim ürünlerini kullanan kamu ve özel sektörün tüm kurumlarında, özellikle bankacılık ve finans alanında çalışabilmektedirler.

Yat tasarımı MF-4

Maltepe üniversitesi bünyesinde açılması planlanan yat tasarımı disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri, makine disiplinlerinin ara kesitinde oluşmuş yeni bir teknik disiplindir. Yat tasarımının öne çıkan özelliği ise, bir denizcilik programı olmasıdır. Böylelikle ortak faaliyet alanları dikkate alındığında sivil ve askeri bütün denizcilik programlarıyla aynı ailenin doğal üyesidir.

zootekni-12042016

Zootekni MF-2

Programın ana çalışma konuları arasında büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, besleme ile ilgili çeşitli araştırmalar, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, hayvancılıkta biyoteknolojiden yararlanma, deneme ve planlama, projelendirme ve organizasyon gibi konular yer almaktadır.

Program mezunları, Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olurlar. Mezunlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlarda, Tarımsal Araştırma Laboratuvarlarında, Tarımsal Kooperatiflerde, Ziraat Bankası ve belediyelerde, tarımsal üretim ithalat ve ihracat işleri ile uğraşan özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptir. Son yıllarda mezun olan öğrencilerin tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda çalıştıkları bilinmektedir.

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-6

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?