meslekler

Meslekleri tanıyalım (Türkçe-Sosyal)-1

Bugüne kadar sizlere TM ve MF puan türüyle öğrenci alan meslekleri tanıttık. Bugünkü yazı dizimizin başlangıcını ise TS bölümleriyle yapıyoruz, okumaya devam edin…

Arkeoloji ve sanat tarihi TS-1

Programın amacı; eski çağ tarihi ve sanatı hakkında derinlikli araştırma ve inceleme yapmaktır. Bölümde yoğun olarak Anadolu tarihi ve sanatı üzerinde çalışılsa da Doğu ve Batı medeniyetlerinin tarihi ve sanatı da incelenmektedir.

Mezunlar; üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilecekleri gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Maden Tetkik Arama Kurumunda çalışma imkanına sahiptirler.

Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı TS-2

Azerbaycan Türkçesi, Türk Cumhuriyetleri arasında ilk olarak bağımsızlığını ilan etmiş Azerbaycan  Cumhuriyeti’nin resmi devlet dilidir. Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümünün amacı; dünya edebiyatına ve medeniyetine önemli katkılar sağlamış, Azerbaycan Türkçesini başarılı bir şekilde okuma, yazma, dinleme ve anlama yeteneğine sahip, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı alanında araştırma ve inceleme yapabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Mezun olan öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üniversitelerin Turizm, Uluslar arası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici, askeri veya diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahiptirler.

basin-23082016

Basın ve yayın TS-1

Program; basın sektörünün gereksinim duyduğu mesleki bilgi ve becerileri öğretmek, haberciliği toplumsal boyutunu da kapsayacak şekilde araştırmak amacıyla kurulmuştur. Bölüm; iletişim ve genel kültür dışında fotoğrafçılık, bilgisayarla tasarım, radyoculuk, gazetecilik ve televizyon haberciliği konularında da eğitim vermektedir.

Mezunlar, her türlü medya sektöründe (özel ve resmi televizyon/radyo kanalları, gazeteler, ajanslar vb.) çalışabilmektedirler.

Coğrafya TS-1

Coğrafya; yeryüzünün fiziki yapısı, iklimi, bitki örtüsü, nüfus dağılımı ve ülkelerin ekonomik etkinliklerini insan-mekan ilişkisi paralelinde inceleyen bilim dalıdır.

Program mezunları, MEB ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan pedagojik formasyon programını başarı ile tamamladıkları takdirde lise ve dengi okullarda coğrafya öğretmeni olabilirler. Bunun yanı sıra Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde, Harita Genel Müdürlüğünde, MTA’da, DSİ’de, Karayolları Genel Müdürlüğünde, Türkiye İstatistik Kurumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Çevre ve Orman Bakanlığında ve belediyelerde çalışma imkanına da sahiptirler.

Coğrafya öğretmenliği TS-1

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

lehce-23082016

Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları TS-2

Programın amacı Türk Dünyasının dili ve edebiyatı ile ilgili meseleler üzerinde öğrencilere donanımlı şekilde bilgi kazandırmak ve Türk kültürüne karşı bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamaktır.

Mezunlar “Türkolog” unvanını alırlar. Gereken formasyonu alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilmektedirler. Ayrıca Türk Dil Kurumunda uzmanlık ve uzman yardımcılığı ile TRT’de Kültür ve Turizm Bakanlığında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Mezunlar, Türk Cumhuriyetlerinde bulunan üniversitelerde ve bu cumhuriyetlerle iş yapan çeşitli finansal kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Dünya dinleri TS-1

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Küreselleşen dünya şartları toplumumuzun diğer din mensuplarıyla fiilen daha yakın bir ilişki içinde olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum toplumun bu alanda da bilgilendirilmesini bir ihtiyaç olarak dikte etmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli kurumlarının dünya dinleri alanında uzmanlara gereksinimlerinin olacağı düşünülmektedir. Özellikle dış ilişkilerde, ilişkide bulunulan toplumun dinsel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili kültürü tanıma adına önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çerçevede ötekini tanıma çalışmalarının bir parçası olarak din alanında bir açılımı gerçekleştirmesi yararlı olmaktan öte bir gereklilik olarak düşünülmektedir. Bu aynı zamanda o dinlerin kendi öz kaynaklarına dayalı nesnel bilgiler üretmenin de bir yoludur. Bu tespitlerden hareketle açılan program üç anabilim dalında eğitim vermektedir. Bunlar Hristiyanlık, Yahudilik, Hint ve Uzak doğu dinleridir.

Program mezunları Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimlerinde, Dış İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının  ilgili birimlerinde çalışabilirler.

Gastronomi YÜKSEKOKUL YGS-4

Gastronomi ve mutfak sanatları TS-1

chef decorating dessert

Gastronomi programının amacı, yiyecek-içecek işletmeleri alanında nitelikli uzman ihtiyacını karşılamaktır. Dört yıllık lisans programı süresince adaylara yiyecek-içecek işletmeciliğinin ve yemek sanatının tüm incelikleri öğretilmektedir.

Mezunlar konaklama işletmelerinde, yiyecek-içecek işletmelerinde, hava yollarında, catering işletmelerinde ve deniz turizmi (kurvaziyer, yat) ile ilgilenen işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.

Gazetecilik TS-1

Temel olarak “haber vermek” biçiminde gelişen eğitim anlayışı ve yapılanması ile gazetecilik bölümü, olayların ayrıntılarını, neden-sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen, teknik beceri ve bilgisi yeterli düzeyde olan elemanlar yetiştirerek basın sektörünün içinde bulunduğu nitelikli eleman sorununa çözüm bulmayı hedeflemektedir.

Mezunlar; yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da özellikle haber merkezlerinde çalışma imkanına sahiptirler. Son dönemde gelişen internet gazeteciliği, gazetecilik mezunu adaylar için yeni iş olanakları yaratmıştır.

Görme engelliler öğretmenliği YGS-4

Programın amacı, görme engelli öğrencilere eğitim verecek uzmanları yetiştirmektir. Mezunlar MEB’e bağlı okullara sınıf öğretmeni (görme engelliler) olarak atanmakta ayrıca branş derslerine girmektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilirler.

Görsel iletişim TS-1

Görsel iletişim tasarımı TS-1

İletişimin geleneksel metotları günümüz yaşam biçimleri için yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliği gidermek için iletişim teknolojilerindeki hızlı değişikliklere anında cevap verebilecek şekilde kendini yenileyen bir uzmanlık alanı olarak Görsel İletişim Tasarımı bölümü yapılandırılmıştır. Yaşadığımız yüzyılda televizyon, internet, sinema gibi görsel mesaj taşıyan kitle iletişim araçları yaygınlıkla kullanılmaktadır. Program; adı geçen kitle iletişim araçları hakkında kuramsal bilgiler vermekte aynı zamanda da geleceğin tasarımcılarını yetiştirmek için uygulamaya dönük eğitim vermektedir. Başka bir ifadeyle,  görüntü içeren her araca uygun bir görsel tasarım becerisi geliştirmek, öğrencilere verilmesi amaçlanan temel bilgidir.

Mezunlar, görsel içeren tüm iletişim araçlarının yapımında, tasarımında, dağıtımında rol alacaklardır. Televizyon kanalları, film yapım şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, gazeteler ve animasyon şirketleri çalışabilecekleri belli başlı yerlerdir.

halk-23082016

Halkbilim TS-1

Türk halkbilimi TS-1

Halkbilim; bir ülkede yaşayan çeşitli sosyal grupların ortaya koyduğu gelenekleri, inançları, töreleri, müziği, oyunları, sözlü geleneklerden kaynaklanan edebi ürünleri, el sanatlarını, halk hekimliğini, mimariyi ve müzeciliği inceler. O topluluğun dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini araştırarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak kamuoyunun hizmetine sunar. Türk Halkbilimi sadece Türkiye’de yaşayan insanların kültürel yapısını ortaya koymakla kalmaz; aynı zamanda Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve diğer bölgelerdeki Türk kökenli toplulukların araştırılmasına da ağırlık verir. Ayrıca komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle tarih içinde ve günümüzde kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur.

Mezunlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinde, özel radyo ve televizyonlarda, kültürel araştırmalar yapan vakıf ve derneklerde, üniversitelerde, belediyelerin kültür işleri birimlerinde iş bulma imkanına sahiptirler.

Halkla ilişkiler TS-1

Halkla ilişkiler ve reklamcılık FAKÜLTE TS-1

Halkla ilişkiler ve tanıtım TS-1

Halkla ilişkiler ve reklamcılık YÜKSEKOKUL YGS-4

Programların amacı; gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halka ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Program mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında; halkla ilişkiler uzmanı, iletişim danışmanı, kurumsal iletişim koordinatörü, basın danışmanı; reklam ajanslarında reklam yazarı, müşteri temsilcisi gibi görevlerin yanı sıra medya kuruluşlarında ve kamuoyu araştırma şirketlerinde birçok farklı konumda çalışabilmektedirler.

hitit-23082016

Hititoloji TS-2

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Hititoloji; Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının orijinal (çiviyazısı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) inceleyip; tercüme ve yorumları ile Anadolu’nun Eskiçağ dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. “Çiviyazısı” olarak bilinen bu yazı türü tarihte büyük bir zaman dilimi içinde yaygın bir biçimde uygulanmıştır. Günümüz Anadolu’sunda, bu yazı türünde binlerce belge içeren arşivler gün ışığına çıkarılmıştır. Program mezunları için iş imkanları kısıtlıdır. Kültür Bakanlığına ve özel işletmelere bağlı müzelerde, arşivlerde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır.

İlahiyat YGS-4

İlahiyat programının amacı, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel bir tutumla inceleyecek ve halkı din konusunda aydınlatacak uzmanları yetiştirmektir. Mezunlar; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kadrolarda imam, müftü, vaiz gibi unvanlarla çalışma imkanına sahiptirler.

İletişim TS-1

İletişim bilimleri TS-1

İletişim sanatları TS-1

İletişim tasarımı TS-1

İletişim ve tasarım TS-1

Programların amacı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunlar; ulusal, yerel ve uluslar arası medya kuruluşları, reklam ajansları ve çeşitli kuruluşların reklam birimleri, devlet ve özel kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, insan kaynakları ve danışmanlık kuruluşları, sinema sektörü, araştırma şirketleri, prodüksiyon şirketleri gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği YÜKSEKOKUL YGS-4

Bu programın amacı; öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim verecek uzmanlar yetiştirmektir. Mezunlar, MEB’e bağlı resmi ve özel okullarda çalışabilirler.

isitme-23082016

İşitme engelliler öğretmenliği YGS-4

İşitme engelliler öğretmenliği programının amacı; orta öğretim okullarında işitme engelli öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. İşitme engelliler öğretmenleri MEB’e bağlı, işitme engelliler okullarında öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Kültür yönetimi TS-1

Program, yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesinde bulunmaktadır. Kültür yönetimi programı; değişen kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde yaratıcı projeler ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin, her türlü kültür ürünü (müzik, sinema, folklor, konser, fuar vb.) ve etkinliğinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, pazarlanması, tüketimi, bu süreçlerin organizasyonu ve yönetimi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik işletme bilgisi, iletişim ve yönetim becerisine sahip profesyoneller olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Mezunlar; özel sektör ve kamuya ait kültür kurumları, festival organizasyonları, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kültür kurumları, kültür amaçlı sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, film prodüksiyon ve dağıtım şirketleri, fuarlar, spor kulüpleri, yayın şirketleri, ulusal ve çok uluslu müzik şirketlerinde çalışabilirler.

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-3

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-4

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?