Meslekler

Meslekleri tanıyalım (Türkçe-Sosyal)-2

Meslekleri tanıtmaya Türkçe-Sosyal (TS) puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!

Medya ve görsel sanatlar TS-1

Medya ve iletişim TS-1

Medya ve iletişim sistemleri TS-1

Bu programlarda, gelişen teknoloji doğrultusunda artan iletişim imkanları nedeniyle özellikle internet, uydu iletişimi, televizyon ve radyo alanlarında yaşanan gelişmeleri çözümleyecek, teknik bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilere; gazetecilik, radyo, televizyon, sinema ve habercilik gibi temel medya alanlarında eğitim verilmektedir. Bölümün mezunları, gazetecilik, radyo, televizyon, sinema ve habercilik gibi temel alanlarda görev alabilecekleri gibi iletişim yönetimi kapsamında değerlendirebilecek birçok pozisyonda çalışabilirler.

Özel eğitim öğretmenliği YGS-4

Program 2009 ÖSYS ek kontenjan döneminde ilk öğrencilerini almıştır. Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde açılan programın amacı, özel eğitime ihtiyacı olan zihinsel engelli çocuklara eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. Özel eğitim öğretmenliği, genel eğitim öğretmenleri tarafından yapılamayacak nitelikte eğitim gerektiren özel bir alandır.

Meslek liselerinin “Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanından mezun olmuş adaylar tarafından tercih edildiğinde ise adaylara ek puan verilmektedir. Program mezunları MEB’e bağlı özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanına sahip olacaklardır.

radyo-sinema-25092016

Radyo, televizyon ve sinema TS-1

Radyo ve televizyon TS-1

Sinema ve televizyon TS-1

Bölümlerin amacı; kitle iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konularında yoğun deneyim kazanmış, toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, düşünen ve yorumlayabilen iletişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar; sinema sektöründe, TRT ve özel televizyonlardaki haber ve program birimlerinde, film ve program yapım şirketlerinde, reklam şirketlerinde, medya araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Mezunlar; ilgi ve becerilerine göre, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, kurgu, senaristlik, program yapımcılığı, medya araştırmaları alanlarında çalışabilirler.

Reklam tasarımı ve iletişimi TS-1

Reklamcılık TS-1

Reklamcılık ve halkla ilişkiler TS-1

1990’lı yıllardan bu yana süregelen çoğulcu medya sistemimizde reklam endüstrisi; televizyon, radyo, internet ve yazılı basının da en büyük gelir kaynağını teşkil etmektedir.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında; halkla ilişkiler uzmanı, iletişim danışmanı, kurumsal iletişim koordinatörü, basın danışmanı; reklam ajanslarında reklam yazarı, müşteri temsilcisi gibi görevlerin yanı sıra medya kuruluşlarında ve kamuoyu araştırma şirketlerinde birçok farklı konumda da çalışabilmektedirler.

sanat-25092016

Sanat tarihi TS-2

Programın amacı; resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen, Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alışverişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma, beceri ve yöntemlerini kazanmış elemanlar yetiştirmektir.

Bölümü bitirenler; kamuya veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzelerde, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, kısa adı KUDEB olan belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda ve turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Sanat yönetimi TS-2

Sanat ve tasarım yönetimi TS-2

Sanat yönetimi programı; müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve benzeri kurum ve etkinliklerde sanatı toplumsal ve ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak ele almaktadır. Program, sanat tarihinden sanat kurumları işletmeciliğine, sanat eleştirisinden müze eğitim programları tasarlamaya dek uzanan dersler sunmaktadır.

Öğrenciler, görsel sanatların ulusal ve uluslararası düzeydeki kültürel ve ekonomik etkisini göz önünde bulunduran, yaratıcı ve disiplinler arası ihtiyaçlara cevap verebilecek bir donanıma sahip olacaklardır. Mezunlar; müzeler, sanat fuarları, bienaller, sergiler, galeriler, özel sektör ve kamuda kültür-sanat kurumlarında yöneticilik başta olmak üzere iletişim, sergileme, program ve seyirci geliştirme gibi çeşitli görevlerde çalışabileceklerdir.

sosyal-25092016

Sosyal bilgiler öğretmenliği TS-1

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Sümeroloji TS-2

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Program Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış halkların dil ve kültürlerini araştırabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlar için ülkemizde iş sahası yok denecek kadar azdır. Üniversiteler, Kültür Bakanlığına bağlı ilgili birimler ve eski eserlerin incelemesini yapan kurumlarda çalışma imkanına sahiptirler.

Tarih TS-2

tarih-25092016

Tarih programı; insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin sebep sonuç ilişkilerini açıklayan disiplindir. Programda geçmişte olmuş ve hala gelişmeye devam eden toplumsal ve siyasal olayları inceleyip yorumlayabilecek uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapma hakkına sahip olurlar. TBMM’de, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Arşivler Daire Başkanlığında çalışma imkanına sahiptirler. Osmanlıca ve Arapçaya hakim olan mezunların iş imkanları biraz daha geniştir.

Tarih öğretmenliği TS-2

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Televizyon haberciliği ve programcılığı TS-1

tv-25092016

Program yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde bulunmaktadır. Bölüm, televizyon haberciliğini eğitimin temel alanı olarak tanımlayarak haber alma ve bilgilenme konusunda önemli bir işlev taşıyan televizyon sektöründe daha kaliteli ve etik bir habercilik anlayışının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Mezunlar resmi ve özel tüm televizyon kanallarında, radyo kanallarında, film yapım şirketlerinde, internet haberciliği yapan yapılanmalarda çalışma imkanına sahiptirler.

Turizm animasyonu YÜKSEKOKUL YGS-4

Turizm animasyonu programının amacı, turizm animatörlüğünü dünyadaki örnekleriyle eş değer ölçekte gerçekleştirebilecek animatörler yetiştirmektir.

Program mezunları; tüm konaklama tesislerinde, organizasyon ajanslarında, eğitim kurumlarında, tatil köylerinde, Gençlik Spor Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinde, spor kulüplerinde, 500’den fazla işçi çalıştıran işletmelerde, kış spor merkezlerinde, doğa sporları organizasyonlarında, spor malzemesi üretimi yapan kuruluşlarda aktif olarak spor pazarlamasında ve spor-sağlık-fitnes merkezlerinde ve spor organizasyonlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Türk dili ve edebiyatı TS-2

Türk dili ve edebiyatı AÇIKÖĞRETİM

edebiyat-25092016

(Bu programa yerleştirme yapılırken en büyük YGS puanı kullanılacaktır.)

Bu bölümün temel amacı; Türk dilinin yapısını, gelişmesini ve diğer dillerle olan bağlantısını, Türk Edebiyatının tarihini ve bugünkü durumunu inceleyecek elemanlar yetiştirmektir. Bu programı bitirenlere “Türkolog” unvanı verilir.

Kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda ve TRT’de görev alabilirler, yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Ayrıca Türk Dili Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı da bitirmiş olanlar orta dereceli okullara Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanabilirler. Yazın alanında kendini yetiştirenler gazete ve dergilerde yazarlık ya da editörlük yapabilirler.

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği TS-2

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Türkçe öğretmenliği TS-2

turkce-ogretmenligi-25092016

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Yaygın din öğretimi ve uygulamaları YGS-4

Program yalnızca Ankara Üniversitesinde bulunmaktadır. Sosyal bir olgu olarak din, insanlığın gündeminde hep var olagelmiştir. Bilindiği gibi toplumun din konusunda aydınlatılması ve bilgilendirilmesiyle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istihdam edeceği personel, İlahiyat Fakültelerinde yetiştirilmektedir. Söz konusu kadroların fakültelerde din konusunda üretilen bilimsel bilgiyle donanmış olmalarının yanında yaygın din öğretimi ve uygulamaları alanında da belirli yeterliklere sahip olmaları gerekir. Yaygın din eğitimi ve öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve alanın ihtiyaç duyduğu elemanları bu bilgiler ışığında eğitmek; içerik, materyal ve yöntem açılarından çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun yeterliklere sahip yaygın din eğitimcilerini yetiştirmek amacındadır.

Program mezunları Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kadrolarda (imam, vaiz, müftü vb.) görev alabileceklerdir.

Yeni medya TS-1

ym-25092016

Program yalnızca Kadir Has Üniversitesinde bulunmaktadır. 2009 ÖSYS ek yerleştirme başvuruları ile ilk öğrencilerini almıştır. Program, isminden de anlaşılacağı üzere yeni iletişim araçları üzerine eğitim verecektir. İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim ortamları dünyada ve Türkiye’de toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi değişimlere yol açmıştır. Bu gelişmeleri takiben yeni oluşan iletişim ortamında yeni uzmanlık dalları oluşmuş ve bu dallarda hem dünyada hem de ülkemizde kalifiye eleman açığı olmuştur. Yeni Medya bölümü öğrencileri lisans eğitimleri süresince mobil teknolojiler, web tasarım, animasyon, dijital müzik, bilgi yönetimi gibi konularda eğitim alırlar.

Mezunlar; özel ve resmi radyo-TV kanallarında, tanıtım ve reklam ajanslarında, film yapım şirketlerinde, animasyon şirketlerinde, internet üzerinden habercilik yapan firmalarda çalışabilirler.

Zihin engelliler öğretmenliği YGS-4

Bu bölümde; zihin yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocukları eğitecek öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezunlar; MEB’de öğretmen olarak görev yaparlar. Olanakları olanlar özel okul açabilirler. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-3

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-4

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?