parasız yatılılık ve bursluluk sınavı

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ne zaman?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı başvuruları önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacak? Peki, sınava başvuru şartları nedir? 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu´na göre 5, 6, 7, 9, 10 ve 11´inci sınıfların sınav başvuruları 20-30 Nisan 2015 tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu´na göre 5, 6, 7, 9, 10 ve 11´inci sınıfların sınav başvurularının, 20-30 Nisan 2015 tarihlerinde alınacağı, 8´inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS´ye katılmayacağı, sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve şartları taşıyanların başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nın ise 13 Haziran 2015´te yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, sınava başvuru için öğrenci velisinin, kılavuz ekinde yer alan “ailenin maddi durumunu gösterir beyanname” ve “2015 PYBS Başvuru Formunu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor. PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında, sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla, Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek´te yapılacak.

Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrencilerden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 10´uncu ve 11´inci sınıf öğrencileri, 3-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak yatılılık ve bursluluk tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öğrenciler, bu haklarından yararlanamayacaklar.

parasız yatılılık ve bursluluk sınavıParasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı nedir?

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için ilköğretim okullarının 5, 6 ve 7’nci sınıfları ile 4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıfları için sınav yapılır.

Bu sınavla ilgili Genel Esaslar her yıl Ocak ayı içinde belirlenir ve duyurusu yapılır. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanlarının
% 15’i 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren çocuklara, % 10’u ailesinin oturduğu yerde devam edeceği ilköğretim okulu bulunmayanlara öncelik tanımak kaydı ile illerin gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak maddi imkanlardan yoksun ve başarılı çocuklara, % 25’i öğretmen çocuklarına, % 50’si de diğer öğrencilere ayrılır. Kontenjandan yararlanacakların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekir.

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuran ve başvurusu geçerli sayılan bütün adaylar sınava alınırlar. Okul idarecileri, başvuru şartlarını taşıyan maddi imkanları sınırlı, bütün öğrencilerin bu sınava katılmalarının sağlanması için rehberlik ederler.
Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan resmi Anadolu ve Fen Liselerini kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı okumak isteyenlerden devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavları başvuru ve yararlanma
şartları ile kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrencilere, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.

Bu okullarda cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bakanlığın ilgili birimlerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okulunda devam etmesi şartıyla diğer pansiyonlardan birine yerleştirilmeleri sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavı’nı kazanmış olmak şartı aranmaz.

Burslu okumak isteyen öğrenciler, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nda bursluluğu tercih ederek kazanmaları halinde, kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda bu haklarını kullanırlar. Özel okullara veya
Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlara kayıt yaptıran ve öğrenimlerine bu okullarda devam eden öğrenciler bursluluktan ve parasız yatılılıktan faydalanamazlar.

Açık öğretim Lisesi ile Açık İlköğretim Okulu öğrencileri örgün eğitim içerisinde olmayıp, yaygın eğitim sistemine dahil olduğundan bu okullarda kayıtlı öğrenciler bursluluktan ve devlet parasız yatılılıktan faydalanamazlar. Ancak; bu öğrencilerin örgün eğitime geçmeleri için gerekli şartları taşımaları ve bursluluğu veya parasız yatılılığı kazandıkları takdirde örgün eğitim öğrencisi olmaları
halinde bursluluk ve parasız yatılılıktan faydalanabileceklerdir. Örgün eğitime geçme şartı taşıyan öğrenciler sınava başvurabilirler. Kazanmaları halinde parasız yatılılık ve bursluluk haklarını örgün eğitime geçmeleri durumunda kullanabilirler.

Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi ve çok programlı liseler ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin ara sınıflarında okuyan öğrenciler, girmek istedikleri yatılı okulda alanları/bölümleri ve cinsiyetlerine uygun pansiyon
varsa tercih edebilirler. Alanı/bölümü bulunmadığı halde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, alanlarının/bölümlerinin değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.

parasız yatılılık ve bursluluk sınavıParasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları

– Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– Bulunduğu sınıfta bir yıllık olmak, (Uzun süre tedavi gördüğü resmi sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç.)
– Devlet parasız yatılılığı tercih etmek için halen ilköğretim okulu 8’inci sınıfta, ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10’uncu sınıfları ile
4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak; İmam-hatip liselerini devlet parasız yatılı tercih etmek için halen ilköğretim okulu 8’inci sınıf ile İmam-hatip liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri ile yabancı dil ağırlıklı imam-hatip liselerinin 9 ve 10’uncu sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
– Bursluluğu tercih etmek için halen; ilköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında, ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10’uncu sınıfları ile
4 yıllık ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
– Maddî imkanlardan yoksun bulunmak. Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın her mali yılı için tespit edilen miktarı geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ocak veya şubat ayı ücreti maaşı esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname de vermesi gerekir.
– Bu sınavda kontenjandan faydalanarak sınava giren öğrencilerden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na
göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlardan, bu durumlarını gösterir
mahkeme kararı veya halen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’nden alacakları koruma altında olduklarını gösterir belge,
– Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayanlardan ilgili makamdan
(valilik, kaymakamlık, il-ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile öğrenci ailesinin maddi durumunu
gösterir beyanname,
– Ana veya babası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli
olan veya öğretmen olup Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili
makamdan alınacak belge ile öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.
– Devlet parasız yatılılık ve burs hakkından özel okul, dershane ve Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda öğretmen olarak görev
yapanların çocukları faydalanamazlar.
– Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
– Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez.
– Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin sınava girdiği öğretim yılında ve daha önceki yıllarda okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve daha ağır bir ceza almamış olmak.
– Hazırlık sınıfı öğrencileri bu sınava başvuruda bulunamazlar.
– Adaylar, girmek istedikleri okulların yönetmeliğinde aranan kayıt-kabul şartlarını okul idaresinden öğrenebilirler.
– Sınavda uygulanacak test dört bölümden meydana gelir. Bu bölümlerde adayların Türkçe’yi kullanma, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneklerini ölçen sorular yer alır.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?