Twitter’da dünya birincisiyiz!

Türkiye’de her 3 internet kullanıcısından birinin Twitter hesabı var.

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı­’nın yap­tır­dı­ğı ‘Genç­lik ve Sos­yal Med­ya Araş­tır­ma Ra­po­ru­’n­da çar­pı­cı ve­ri­le­re ula­şıl­dı. Araş­tır­ma­ya gö­re ül­ke­le­rin in­ter­net kul­la­nı­cı sa­yı­sı ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye, yüz­de 31 kul­la­nım oranıyla bi­rin­ci sı­ra­da.

Tür­ki­ye­’yi yüz­de 29,7 ile Ja­pon­ya ve yüz­de 29,1 ile de Hol­lan­da takip edi­yor. 12 ay­rı böl­ge­de 15-29 yaş ara­sı genç­le­re yö­ne­lik ya­pı­lan araş­tır­ma­ya gö­re genç­le­rin yüz­de 42’si fark­lı düşün­ce­le­re sahip olan ki­şi­le­ri ta­kip et­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Sosyal medyada en önemli konu ‘özgürlük’

Araş­tır­ma­da genç­le­rin yüz­de 37’si için sosyal med­ya­da en önem­li ko­nunun öz­gür­lük ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ayrı­ca, kul­la­nı­cı­lar sos­yal med­ya­yı po­li­tik ve top­lum­sal bir platform ola­rak gö­rü­yor. Kul­la­nı­cı­la­rın yüzde 56’sı sos­yal med­ya­nın kit­le­le­ri hareke­te ge­çir­me gü­cü ol­du­ğu­nu düşünüyor.

Son ay­lar­da ka­mu­oyun­da sık­ça tar­tı­şı­lan ge­le­nek­sel med­ya­nın ro­lü de araş­tır­ma­da in­ce­len­di. Genç­le­rin yüzde 55’i, sos­yal med­ya­nın sa­de­ce eğ­len­ce de­ğil ay­nı zaman­da, ge­le­nek­sel med­ya­nın al­ter­na­ti­fi ol­du­ğu­na ina­nı­yor. Araş­tır­ma­da sos­yal med­ya­yı genç­le­rin yüz­de 51’i gün­de­mi takip et­me, yüz­de 47’si ise eği­tim-öğre­tim araş­tır­ma­sı yap­mak için kul­lan­dı­ğı­nı açıkladı.

Araş­tır­ma so­nuç­la­rın­da, sos­yal med­ya­ya Ege Böl­ge­si­’n­de, ev­de di­züs­tü bilgisayardan; Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Bölgesi­’n­de ise in­ter­net ka­fe­ler­den gi­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı.

Sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?